Co říká vládní novela zákona o elektronických telekomunikacích o DVB-T2?

0 komentářů 16.3.2017 / Jan Potůček

Dokument, který umožní zahájení přechodu na DVB-T2 a minulý týden jej schválila vláda, zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu. V dubnu se jím začnou zabývat poslanci.

Novela zákona o elektronických komunikacích (ZEK) je klíčovou legislativní změnou, která umožní realizaci přechodových sítí DVB-T2 a tím i zahájení procesu přechodu na tento nový typ zemského digitálního televizního vysílání. Neřeší však kompletní přechod na DVB-T2. V souvislosti se změnou vysílacího standardu totiž vzniknou hned dvě tzv. diginovely, z nichž první se zabývá přechodovým obdobím, po které vedle sebe budou existovat sítě DVB-T a DVB-T2, a druhá nastaví pravidla pro fungování trhu po vypnutí dosavadních sítí DVB-T a spuštění finálních sítí DVB-T2. Vládou nyní prošla první z těchto dvou diginovel. Co tedy řeší?

Financování provozu přechodových sítí DVB-T2

Provozovatelé televizního vysílání se opakovaně vyjádřili ve smyslu, že nebudou platit za souběžné vysílání v přechodových sítí. Novela by měla vedle zajištění pokrytí České republiky DVB-T2 signálem přechodových sítí také řešit kompenzace efektivně vynaložených provozních nákladů operátorům přechodových sítí DVB-T2, s nimiž počítá i vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání schválená loni v létě. Zákon sám o sobě neřeší vyplácení kompenzací, ale umožňuje vládě vydat nařízení, které upravuje „podmínky pro náhradu nákladů účelně a efektivně vynaložených z důvodů změny“. Finanční prostředky pro tyto kompenzace zajistí samostatné vládní nařízení o radiokomunikačním účtu schválené letos v lednu. Ovšem použití veřejných financí musí nejprve odsouhlasit Evropská komise v notifikačním jednání.

Novela ZEK konkrétně říká: „Vláda může nařízením stanovit k zajištění provedení změny podmínek stanovených kmitočtovým plánem podle odstavce 1 nebo 2, které mají zásadní dopad na využívání rádiových kmitočtů určených pro poskytování služby šíření zemského televizního nebo rozhlasového vysílání, pravidla, časové a technické podmínky, způsob postupu orgánů státní správy a subjektů dotčených změnou na jejich právech nebo povinnostech a podmínky pro náhradu nákladů účelně a efektivně vynaložených z důvodu změny (§ 27).“

Tříletý souběh vysílání ve standardech DVB-T a DVB-T2 by měl hradit stát (Foto: CRA)

Plánované kompenzace operátorům přechodových sítí DVB-T2 z veřejných prostředků stát odůvodňuje vynucenou změnou – vyčleněním kmitočtového pásma 700 MHz pro datové služby a nutností přechodu na nový vysílací standard, aby bylo možné zachovat terestrické televizí vysílání ve stávajícím rozsahu a zajistit i jeho další rozvoj. Novela ZEK rovněž říká: „Je-li ve vztahu k úhradě efektivně a účelně vynaložených nákladů podle odstavce 1 vedeno řízení před Komisí ve věci veřejné podpory, považuje se za řízení o předběžné otázce.“ Jinými slovy, Evropská komise bude mít poslední slovo v rozhodování, zda lze nebo nelze kompenzace operátorům přechodových sítí DVB-T2 vyplatit.

Rušení signálu DVB-T2 sítěmi LTE

Podle platného znění ZEK se vzájemné rušení dvou sítí elektronických komunikací řeší tak, že provozovatel, který zahájil vysílání jako druhý, musí upravit své vysílání tak, aby nerušil operátora, který začal vysílat první. V případě zemského digitálního vysílání DVB-T dosud platilo, že sítě LTE, jejichž BTS rušily signál DVB-T, musely upravit své technické parametry ve prospěch televizního vysílání. Nyní hrozilo, že nové televizní sítě DVB-T2, které budou spouštěny až po sítích LTE, by musely v případě vzájemného rušení ustupovat nárokům mobilních operátorů. Novela ZEK ale toto pravidlo ruší a upřednostňuje televizní a rozhlasové vysílání před dalšími sítěmi elektronických komunikací. Konkrétní ustanovení zní:

„Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které je na daném území provozováno provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání podle zvláštního právního předpisu11), provozem amatérské radiokomunikační služby nebo služby elektronických komunikací, je Úřad oprávněn uložit držiteli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro tyto služby podmínky k neprodlenému odstranění rušení, a to na náklady provozovatele rušícího zařízení. V případě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné odolnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad provozovatele rušeného přijímacího zařízení o možných podmínkách vedoucích k odstranění rušení. Úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup aktualizované informace o ochraně sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání, o jím řešených případech rušení elektronických komunikačních zařízení a sítí a o postupu pro uplatnění požadavku na odstranění rušení.“

Vzájemné rušení DVB-T2 a LTE bude podle novely ZEK vždy řešeno ve prospěch DVB-T2 (Foto: sahilyadav.in)

Česká televize už nemusí provozovat analogové kanály

Novela ZEK rovněž ruší zastaralý požadavek zákona o České televizi, podle něhož má ČT provozovat dva analogové televizní programy a alespoň další dva digitální. Po vypnutí zemského analogového televizního vysílání v České republice v roce 2012 fakticky ČT porušovala zákon tím, že ony dva analogové programy neprovozovala, byť tato část zákona o ČT nedávala smysl. Zároveň má díky novele ZEK ze zákona o ČT zmizet i pasáž o minimálním pokrytí veřejnoprávního multiplexu, které bylo stanoveno na 95 procent obyvatel České republiky (celoplošnost ale definuje jiný paragraf ZEK, takže pokrytí 95 procent obyvatel ČR jako povinnost pro ČT zůstává). Nově má Česká televize provozovat minimálně čtyři digitální programy, nabízet multimediální obsah a doplňkové služby.

Vládou schválená novela ZEK doslova uvádí: „Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, že provozuje zemské celoplošné digitální vysílání alespoň 4 televizních programů, multimediálního obsahu a doplňkových služeb prostřednictvím sítě zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím rádiových kmitočtů vyhrazených pro Českou televizi státním orgánem, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního právního předpisu1c) (dále jen „multiplex veřejné služby“).“ Navíc dodává, že ČT může své programy šířit digitálně i „jinými sítěmi a službami elektronických komunikací“ (dosud mohla využívat „družice a sítě elektronických komunikací“).

Vstup do Diskuse

Napsat komentář