Rušení příjmu televizního a rozhlasového signálu: příjem komplikují odrazy, bezdrátová zařízení nebo i LED žárovky

Televizníweb.cz pokračuje ve volném seriálu o různých typech rušení televizního a rozhlasového vysílání a tipech, jak se s ním mohou diváci vyrovnat.

V minulém článku o rušení televizního signálu jsme si podrobně popsali rušení od základnových stanic mobilních sítí LTE. Dnes se blíže podíváme na další zdroje rušení, které mohou příjem televize a rozhlasu komplikovat. Výrazným zdrojem rušení, který se projevuje hlavně v nižších frekvenčních pásmech (FM rozhlas, DAB+ digitální rozhlas) je v poslední době nežádoucí vyzařování z různých aktivních zařízení nebo bezdrátových prvků. Roste i míra tzv. průmyslového rušení, pocházejícího z elektronických přístrojů, svítidel nebo napájecích zdrojů. A nakonec tu máme i „klasické“ rušení – tedy nežádoucí signál z jiných vysílačů nebo odrazy signálu od terénních překážek. V článku si všechny tyto typy rušení přiblížíme a podíváme se i na rady, jak mu předcházet nebo ho odstranit.
Rušení od jiných vysílačů a odrazů

Se zužováním televizního pásma UHF využívaného pro digitální televizní vysílání, což s sebou nese snížený počet využitelných vysílacích kanálů, se diváci při příjmu budou zejména v okrajových oblastech pokrytí vysílačů nebo při příjmu zahraničního vysílání potýkat s rušením od jiných vysílačů na stejném kanále. Příkladem mohou být brzy západní Čechy, které pokrývá silným signálem známý bavorský vysílač Hoher Bogen. Ten vysílá na kanále 28, kde ale plánuje spustit své vysílání i česká Přechodová síť 13 z vysílače Dyleň nedaleko Mariánských Lázní. Oblast, kde se oba vysílače budou překrývat a v místě příjmu bude silný signál Hoher Bogenu i Dyleně, je velmi rozlehlá. Německý vysílač sice využívá vertikální polarizaci (u českého je plánována horizontální), lze tedy počítat s odlišným směrem na vysílač a zároveň s polarizační separací, i tak bude ale k rušení docházet, zejména v oblastech s přítomností odrazů.

V těchto případech je jediným řešením co nejkvalitnější směrová anténa, případně anténní soustava, která rušící signál odsměruje a naopak zachytí co nejsilnější ten žádaný. Pomoci může i umístění antény na jiné místo, třeba takové, které je směrem k nežádoucímu vysílači odstíněno.

Obr. 1 – V místech, kde je signál rušen jiným vysílačem na stejném kanále, pomůže kvalitní směrová anténa

Problematická situace může nastat i v případě, že bydlíme v členité oblasti a signál je „rozbitý“ o okolní kopce. Při příjmu digitální televize v systémech DVB-T/T2 je sice vliv odrazů výrazně nižší než u analogového příjmu, kde způsoboval pověstné „duchy“, ale i tak může signál ovlivnit a odrazy mohou příjem komplikovat. Situace bývá o to složitější, že síla odražených signálů se může měnit s povětrnostními podmínkami – jinak se signál chová za sucha a tepla v létě, jinak za podzimních dešťů a inverzí a jinak v zimě při sněhové pokrývce. Mnohdy lze zachytit kvalitněji odražený signál z jiného směru, než je směr na vysílač (typicky v údolí odrazem od protějšího kopce).

V obou zmíněných případech bude většinou potřeba odborník s profesionálním měřicím přístrojem, který situaci v místě příjmu prověří a navrhne vhodné řešení pro stabilní příjem DVB-T/T2 signálu. Laik samozřejmě může experimentovat metodou pokus-omyl, zkoušet různé antény a místa příjmu, takový postup ale v mnoha případech bude stát mnoho času a ve výsledku může být i výrazně finančně náročnější než návštěva profesionála s potřebnou technikou.

Rušení od dalších zařízení? Pozor na WiFi, počítače a venkovní zařízení

Stále častějším případem je také rušení ze strany různých aktivních prvků. Nejčastěji to bývají zařízení pro bezdrátový internet, kamery, meteostanice a další venkovní prvky, které se často umisťují na anténní stožár do blízkosti antén, případně i zařízení umístěná nedaleko antén – třeba WiFi router na půdě, centrála pro kamerový systém a další. Rušit mohou různě – buď harmonickými kmitočty, které se strefí do pásma televizního nebo rozhlasového příjmu, nebo vyzařováním vysokofrekvenčního šumu. Toto rušení vyzařují jak zařízení sama, tak se může indukovat do přívodních kabelů, po kterých se dále šíří.

Obr. 2 a 3 – Při montáži aktivního bezdrátového prvku (zde klientská anténa pro pásmo 5 GHz) je nutné dodržet alespoň minimální odstup od antén pro příjem TV nebo rozhlasu.

Pokud zařízení ruší tím, že vyzařuje harmonické nebo parazitní kmitočty, může být vadné nebo nevhodně navržené – pak je vhodné takové zařízení reklamovat. Zařízení uváděná na evropský trh totiž podléhají směrnicím o EMC (elektromagnetická kompatibilita), tedy by neměla rušit v jiných pásmech. Určitá úroveň vyzařování elektromagnetického šumu je ale u aktivních zařízení vždy přítomna, a pokud jsou umístěna do bezprostřední blízkosti antén, může se to na příjmu negativně projevit i bez toho, aby zařízení bylo jakkoliv vadné.

Při hledání zdroje rušení je vhodné jakékoliv aktivní prvky (pokud možno) dočasně odpojit. Pokud se ukáže, že s vypnutím daných zařízení rušení ustalo, je vhodné je následně postupně zapojovat a zkoumat, kdy se rušení objeví. Toto může provést i laik, šumu v příjmu rádia nebo zasekávajícího se příjmu DVB-T/T2 si všimne a přinejmenším dokáže metodou pokus-omyl najít zdroj rušení. Případně může pomoci odborník s měřicím přístrojem, který rušení okamžitě uvidí na spektrální analýze. Ten pak může navrhnout i vhodné úpravy, například přemístění zařízení dále od přijímacích antén.

Obr. 4 a 5 – Vliv aktivního prvku umístěného blízko přijímací antény pro FM rozhlas na hladinu šumu. Na obrázku 4 je na spektrální analýze VKV pásmo a okolí při vypnutém prvku, na obrázku 5 je zapnutý a lze jasně vidět nárůst šumové hladiny a nežádoucích signálů v pásmu VKV i kolem něj.

Je nutné zdůraznit, že většina problémů s rušením od prvků pro bezdrátový internet je způsobena právě jejich nevhodnou montáží. Jakékoliv aktivní prvky, tím spíše zařízení, která fungují jako vysílače, by se měly umisťovat s dostatečným odstupem od antén pro příjem DVB-T nebo rozhlasu a pro přívod by se měl používat zásadně stíněný datový kabel (označovaný jako FTP nebo SFTP). Pokud se tato pravidla dodrží, rušení by nemělo nastat. Autor článku má sám na stožáru s anténami pro příjem televize a rozhlasu umístěno zařízení pro bezdrátový internet a s žádným rušením se nepotýká a to dokonce ani u dálkového příjmu televize a rozhlasu.

Průmyslové rušení – zdroje, nabíječky, motory nebo LED žárovky

Vedle aktivních bezdrátových prvků mohou příjem televizního a rozhlasového vysílání rušit i zařízení, od kterých bychom to nečekali. Mohou to být vlastně jakákoliv elektronická zařízení, která vyzařují ze svých obvodů rušivý signál. Ten se většinou chová jako šum a zvyšuje šumovou hladinu, případně se může jednat o „prskání“ do širokého rozsahu frekvencí. Toto rušení má buď trvalý průběh, nebo se vyskytuje jen za určitých situací, například při zapnutí/vypnutí přístroje. Průmyslové rušení je většinou výrazně silnější na nižších frekvenčních pásmech, setkáme se s ním hlavně u rozhlasového pásma VKV, případně v pásmech VHF, kde dnes vysílá digitální rozhlas DAB+, vliv může mít ale i na UHF pásmo, kde vysílá digitální televize DVB-T/T2. U analogové modulace se projevuje šumem ve zvuku a obraze, u analogové TV docházelo k situacím, kdy se v obraze objevovalo zrnění, pruhy přes obrazovku a podobně – diváci, kteří bydlí u silnice, si určitě vzpomenou na pravidelné vady obrazu objevující se při průjezdu vozu s vyběhaným alternátorem kolem domu. U DVB-T/T2 se průmyslové rušení projevuje trvalým nebo dočasným zhoršením parametrů přijímaného signálu a zejména pokud je signál slabší, může docházet k rozpadu obrazu nebo zasekávání zvuku.

Obr. 6 – Průmyslové rušení může pocházet i z levných LED žárovek

Nejčastějším zdrojem průmyslového rušení jsou v současnosti spínané zdroje elektronických přístrojů, případně nabíječky a síťové adaptéry. Rušit mohou i domácí spotřebiče – vysavače, ledničky, fény a další. V poslední době se lze setkat s rušením i od svítidel – úsporných zářivek i LED žárovek, levné LED žárovky totiž obsahují nepříliš kvalitní měniče napětí a jejich obvody mohou generovat výrazný šum. Rušení pochází i od počítačů a dalších komponent.

Odstranit průmyslové rušení je v mnohých případech takřka nemožné, při hledání jeho zdroje může laik postupovat opět tak, že bude odpojovat různá zařízení a pozorovat, zda se příjem vysílání zlepšil, nebo zda zmizely záseky a „kostičkování“ obrazu. Odborník s měřicím přístrojem bude mít práci snazší díky využití spektrální analýzy, kde je vidět šumová hladina a rušivé signály (podobně jako u případů rušení od aktivních prvků popisovaných výše). Obecně platí, že anténa pro příjem televize i rozhlasu by měla být ve volném prostředí a co nejdále od dalších elektronických zařízení. Naprosto zásadní vliv má průmyslové rušení na příjem za pomoci pokojových antén – proto je nutné zmínit, že pokojová anténa je vždy anténou náhražkovou a příjem na ni může být právě i z důvodu průmyslového rušení v rámci domácnosti velmi nestabilní. Výrazně více jsou průmyslovým rušením ohroženi i diváci, kteří mají anténu umístěnu za oknem nebo na půdě. Pomoci tak může přemístění antény na střechu, kde bude úroveň užitného signálu většinou vyšší a úroveň šumu z domácí elektroniky naopak nižší.

 

Powerline adaptéry? Ruší rozhlas, ale ohrozit mohou i DVB-T

Samostatným případem jsou tzv. Powerline adaptéry. Jsou to zařízení pro přenos počítačové sítě LAN po elektrických rozvodech, přičemž přenos se uskutečňuje tak, že do elektrických kabelů pustí vysokofrekvenční signál na nízkých kmitočtech (zpravidla do 100 MHz) a komunikují mezi sebou navzájem. Vzhledem k tomu, že elektrické rozvody nejsou nijak stíněné, vyzařuje z nich tento signál po domě a okolí. Spolehlivě zaruší příjem rozhlasu v pásmech dlouhých, středních a krátkých vln i na desítky metrů, problémy způsobuje toto rušení i radioamatérům a příjmu klasického i digitálního rozhlasu. Dům, ve kterém je zapojen systém Powerline mnohdy poznají i řidiči poslouchající v autě rádio – při průjezdu kolem rádio zejména při příjmu slabší stanice začne pískat nebo se výrazně zvýší šum ve zvuku. Vysokofrekvenční šum, který Powerline zařízení vyzařují, ale může rušit také příjem televize. Pokud jste si tedy podobné zařízení koupili, je dobré ho zkusit odpojit, zda se poté příjem signálu nezlepší. Ti, co chtějí mít kvalitní příjem rozhlasu v pásmu FM nebo poslouchají i analogový AM rozhlas, by si raději tato zařízení neměli vůbec pořizovat.

Obr. 7 – Využití adaptérů pro přenos datové sítě přes elektrické kabely je problematické hlavně při příjmu nižších pásem, například FM rozhlasu nebo digitálního rozhlasu DAB+

Na závěr lze konstatovat, že na rušení je vždy náchylnější nevhodně realizovaná přijímací sestava. Vedle výběru a umístění antény je to i volba dalších komponent, výrazný vliv má například i nepříliš kvalitní a málo stíněný koaxiální kabel, do kterého se může při průchodu kolem elektronických zařízení nebo podél kabelů pro rozvod elektřiny rušení dostávat. Jak už bylo v článku zmíněno, laik se může snažit metodou pokus-omyl problém odstranit, většinou je ale vhodná návštěva odborníka, který za pomoci profesionální techniky rušení nebo vadu příjmu odhalí a problém buď rovnou odstraní, nebo navrhne vhodnou úpravu anténního systému.

O další druhy rušení, se kterým jste se setkali, se s námi můžete podělit v diskuzi pod článkem.

Vstup do Diskuse

7 komentářů: “Rušení příjmu televizního a rozhlasového signálu: příjem komplikují odrazy, bezdrátová zařízení nebo i LED žárovky”

 1. vedro napsal:

  Dobry den.
  Setkal jsem se u jednoho cloveka na vesnici s rusenim kanalu 40 (JM, mux2) sousednim kanalem 41. STB Gogen T2 mi na danem kanale nalezl dve pozice s nazvem Service 15112 a Service 15113. Predtim tam to ruseni nebylo, kanal 29 prijem bez problemu (antena venku na stozaru). Telekomunikacni urad se vyjadril, ze se muze jednat o ruseni bezsnurovym mikrofonem (neni v dome vyuzivano, na pude taky nic neni zapojeno) nebo nejake porouchane zarizeni. Nevite nekdo co by se jeste mohlo vyzkouset? Jake zarizeni to muze rusit? Dekuji.

 2. dirigento napsal:

  A proč ČTÚ nekoná? Je to jeho povinnost ze zákona!

 3. Vl.K. napsal:

  Přimlouval bych se ještě za modifikaci „colorek“ od 21 do 38(39). Je také velmi dobře, že na českém trhu jsou výrobci yagin pro skupinu kanálů – jediné, co by se jevilo žádoucí, tak vícenásobné direktory …tedy zlepšit předozatní poměr, jak to jde.
  Proč: Hlavní důvod je ten, o kterém na fórech byla řeč vícekrát – rozhodovat nebude jen zisk, ale mnohde větší měrou vyzařovací diagramy antén, a/nebo předozadní poměr (což je už tak dáno SFNkami s tolika vysílači i potenciálním nebezpečím pre-ech atd.). Dále třeba omezit citlivost na kanálech, které nebudou relevantní – a když se dívám na koordinace budoucích finálních českých sítí, v nichž lze mnohde zatém pominout budoucí muxy 25 a 26, jejichž osud je zatím ve hvězdách ….pak na řadu vysálačů rozsah 21-38 může být dobrým optimem (pro příjem muxů 21, 22, 23….). Nakonec antény na takovou skupinu v nabídce některých velkých anténářských firem také najdeme.
  Pokud Pařízek -mux24: Ten bude až na výjimky z jiného směru, čili – na ten anténa zvlášť a slučovače s anténou na muxy21, 22 a 23 většinou kanálové.
  Cíl? Samozřejmě jde o odrušení všech kmitočtů, kolem TV pásma popř. jen přijímaných kanálů. Potřeba kanálových slučovačů a filtrů zřejmě stpoupne

  Pokud jde o příjem zahraničních vysílačů, ten bude značně ztížen, ale ne vždy nemožný. Ještě dodám: Někde se budeme muset vypořádat – s příjmem slabého signálu ze zahraničí za podmínek velmi silného signálu českého vysílače na sousedním kanále. Zmínil je zde přispěvatel vedro….Jednou z možností je speciání konvertor – ten konvertuje přijímané kanály na frekvenci kolem 35 MHz, na níž používá speciální filtry s povrchovou vlnou (SAW), které už na této nižší frekvenci jsou schopné sousední kanál potlačit…a dále pak konvertuje kmitočet kolem 35 MHz zpět do pásma UHF na nějaký volný kanál…Výsledkem bude značné zmenšení rozdílu úrovní signálu zahraničního a místního. Nejlevněji (ale také 100 EUR!) vyjde sestava Fracarro – název „Mast Channel Processor“ („kanálový procesor s montážá na stožár“) MCP/UU. Není to samozřejmě jediný produkt tohoto druhu, akorát že jiné vyjdou dráže. Fracarro MCP/UU se dá dostat třeba přes Amazon…Nebo jej potkáme i u některých polských prodejců. Žádný kouzelný všelék to ale také není….maximální výstupní úroveň je něco nad 90 dBuV, což není moc. Samozřejmě, na prvním místě je vše to, co popisuje článek: Anténa! Případně systém dvou nebo čtyř antén.
  Taková řešení samozřejmě stojí dost peněz, rozumnou se jeví proto např. konfigurace STA na několik rodinných domků (o činžáku nemluvě).

  • vedro napsal:

   Nevzpominam si, ze bych nejake prevodniky zde resil. Nechci si brat zasluhy nekoho jineho 🙂

   • Vl.K. napsal:

    Panu vedro dost nerozumím. Ani já si neberu zásluhy jiných. Spíše uvítám dobrou radu – neboť s tím převodníkem se SAW filtry to zrovna může bým i můj případ:
    Kanál 24 Pařízek-mux 13 Pardubicko nebo Ústí n.O. versus kanál 25 Kłodzko/Czarna Góra (ovšem v místech, v nichž je spolehlivě odstíněn signál dosavadního Pařízek-muxu4 Jablonec/Černá Studnice rovněž na kanále 25. Ten sice s koncem DVB-T nebude, ovšem ve vzdálenější budoucnosti na něm má být zatím nijak nedefinovaný mux 25 Votice/Mezivrata.).
    Pokud jde o polský 25, to je veřejnoprávní mux3 -a v něm v HD jedou 3 z 6 programů (MPEG-4), přičemž tento kanál s přechodem na DVB-T2 v Polsku (někdy k roku 2022?) nebude měněn! Jehož signál je totiž na hodně místech Pardubického kraje „docela slušný“ (kolem 40 dBuV).
    Samozřejmě, nutno počítat ještě s kanálem 26 české DVB-T2.
    Samozřejmě, že tento problém je nový, dosud nebyl….mux 13 Ústí n.O. nastartoval dneska, a nemohu zkoušet zrovna nic, protože momentálně jsem v zahraničí.
    Příklad uvádím hlavně na ilustraci problému.

 4. Miki Mouse napsal:

  Okrem LTE môže rušiť aj to, čo funguje len v noci – rozvádzače – verejné osvetlenie, nasvietené billboardy, nasvietené budovy (rozvádzače sú ako počítače)… Ďalej môže kedykoľvek rušiť aj: – iskrenie – vlak, trolejbus, tramvaj, širokopásmový zosilňovač z inej antény, Wi-Fi router, rôzne bezdrôtové ovládania – garáž, alarm, auto, zvonček… vadný UHF modulátor alebo nejaký zosilňovač, nabíjačka, vysielačky, počítač, alebo nejaký spotrebič, mikrovlnka, čerpadlá, darlingy, bojlery, motorové spotrebiče… Dá sa to zistiť aj tak, že sa jednotlivé spotrebiče vypínajú úplne zo siete a sledovať, či rušenie prestalo… ale keď to leze od susedov, tak sa to nedá zistiť… Niekedy môže byť problém aj v anténe – skúsiť vymeniť: symetrizačný člen alebo predzosilňovač alebo aj celý koaxiálny kábel.

Napsat komentář