Pavel Hanuš: Kvůli ponechání ČT Sport v multiplexu 1 a zařazení Déčka a Artu osekáme EPG i datové toky

59 komentářů 19.4.2018 / Jan Potůček

Vedoucí strategie a rozvojových projektů České televize hodnotí v rozhovoru pro Televizníweb.cz vstup ČT do pozemního digitálního televizního vysílání nové generace DVB-T2.

29. března jste spustili Přechodovou síť 21 s programy České televize ve standardu DVB-T2 a v HD rozlišení. Jak zpětně hodnotíte tuto operaci, kdy jste současně zahájili vysílání na 22 vysílačích velkého výkonu?

Technicky to bylo nejrozsáhlejší spuštění zemského vysílání od jeho zahájení v květnu 1953. Díky informační kampani a podpoře diváků ze strany našeho Diváckého centra se nám první fázi přechodu na DVB-T2 podařilo zvládnout bez výraznějších problémů. Takže vcelku spokojenost.

Současně jste ale vypnuli ČT :D/art v multiplexu 3 a to asi moc kladnou odezvu nemělo, ne?

Je důležité podotknout, že jsme vypnutí ČT: D/art v multiplexu 3 měli naplánované již na prosinec 2017, kdy se očekával start DVB-T2. Zpoždění legislativního procesu nám zkomplikovalo situaci. Podařilo se nám dohodnout zásadní urychlení spuštění DVB-T2 a také maximalizovat jeho rozsah. Termín 31. března byl ale konečný a nepřekročitelný. Neměli jsme zkrátka jinou možnost, smlouvu už nebylo možné dále prodloužit. Divácké reakce bych rozdělil do tří skupin. První hodnotí pozitivně zejména zahájení vysílání všech programů ČT ve vysokém rozlišení a dočasné zhoršení dostupnosti Déčka jim nevadí. Druhou skupinu představují diváci, kteří si prostě nemohli příjem zajistit, protože signál k dispozici nemají. Ti očekávají, že jim sdělíme jasný postup a termín, kdy budou moci Déčko i ostatní programy ČT v DVB-T2 naladit, a pak ta suverénně největší skupina, která potřebovala poradit, jak na to. Byla to každopádně velmi cenná zkušenost, kterou musíme zohlednit při našem dalším postupu a pak hlavně při zahájení vypínání DVB-T v listopadu 2019.

Jaké jsou tedy ty hlavní poznatky?

Když vyberu ty hlavní. Za prvé je třeba jasně vědět, jaký bude postup přechodu na DVB-T2 v problémových oblastech. Diváci pochopí nutné technické problémy, ale chtějí jasně slyšet, co bude dál. To je vzhledem k současnému stavu přípravy Technického plánu přechodu docela zásadní a nutí nás to částečně změnit postup v přechodovém období. Za druhé je jasné, že celá problematika televizního vysílání je pro naprostou většinu veřejnosti složitá a to, co nelze jednoduše vyřešit pomocí dálkového ovladače, je v podstatě běžnými prostředky masové komunikace neřešitelné. Podrobnější technické informace jsou pro širokou veřejnost prakticky nepoužitelné. Klíčová je tak spolupráce s odbornými firmami, které divákům umí poradit přímo v místě jejich bydliště. Těm musíme poskytnout maximum informací. Běžný divák si totiž v problémové situaci většinou neporadí. Do určité míry je pro mě překvapením, že po tolika letech digitálního vysílání je situace prakticky stejná či možná i horší než při první vlně digitalizace v letech 2008 až 2012. Hodně otázek na naše Divácké centrum dokonce směřovalo na konkrétní postup při přeladění na konkrétním přijímači diváka. To samozřejmě žádné televizní call centrum ale zvládnout zcela dokonale nemůže.

Možná by si diváci poradili lépe, pokud by byla delší a rozsáhlejší informační kampaň. Slibovaná státní informační kampaň dokonce ani vůbec nezačala.

Já si to nemyslím. Ve vysílání kampaň zasáhla, v období od 21. března do 2. dubna, takřka 6,2 miliónů diváků v cílové skupině 15+. Součástí kampaně byly spoty ČT, spot ČRa a komentované příspěvky, rozhovory pro média, tiskové materiály, kromě toho jsme spustili speciální webové stránky, využívali jsme sociální sítě a podařilo se nám realizovat informační kraul pro uživatele multiplexu 3, což byla cílená komunikace na dotčené diváky. Zapojili jsme všechny dostupné komunikační kanály, a to velmi intenzivně. Průběh zatížení Diváckého centra tomu odpovídal a nijak nepřevýšil průměr dosahovaný při událostech podobného charakteru. Délka a rozsah kampaně nejsou nejdůležitějším parametrem, klíčová je její intenzita a zásah a toho jsme dosáhli. Už zkušenosti z první vlny digitalizace ukazují, že nejdůležitější je přesnost a rozsah informací o dalším postupu a hlavně jasné termíny jednotlivých kroků. Například o tom, jaké vysílače spustíme k 29. březnu, jsme mohli rozhodnout až na začátku března, přičemž termín vypnutí vysílání v multiplexu 3 byl nepřekročitelný. Tohle určilo délku informační kampaně. Pokud jde o státní kampaň, tak ta je do značné míry závislá na platném Technickém plánu přechodu (TPP) na DVB-T2 a ten ještě vláda neschválila.

V čem je tedy dnes největší problém?

Rozhodně musím na prvním místě zmínit financování celého procesu. ČT měla využít změnu zákona o DPH, která navýšila možnost uplatnění vratky DPH a získané prostředky investovat do digitalizace. A to jak do výstavby a provozu přechodové sítě DVB-T2, tak hlavně do technické inovace produkčních řetězců ČT, kde je nutné přejít na 1080p, což představuje mimořádné výdaje v řádech stovek miliónů korun, a celkově se bavíme o více jak miliardě. V současnosti navrhovaná změna zákona tuto možnost opět ruší a v takovém případě nebudou na financování dostatečné zdroje. Dosavadní jednání nepřinesla žádný výsledek. Pokud mám správné informace, tak bude chtít generální ředitel ČT vyvolat jednání na úrovni premiéra a dotčených ministerstev (šlo by o resorty financí, průmyslu a obchodu, kultury), abychom našli cestu, jak zajistit financování přechodu, který je přitom výsledkem politického rozhodnutí a představuje de facto určitou objednávku státu. Vyřešení financování má samozřejmě, kromě jiného, i vliv na rychlost a rozsah dokrývání v rámci přechodu na DVB-T2/HEVC.

Dokrývače diváci často zmiňují jako svízel. Zatím není jasné, kdy je v DVB-T2 spustíte.

Ano, právě s dokrýváním souvisí druhý hlavní problém a tím jsou termíny budování sítě vysílačů malého výkonu, které slouží k dokrytí sítě základních vysílačů a pro některé regiony a oblasti jsou klíčové. Předpokládali jsme, že budou všechny kmitočtové příděly jasné při přijetí TPP. Z toho vycházely dosud prezentované plány. Teď je ale evidentní, že tomu tak nebude. Budeme moci relativně dobře plánovat opakovače a vysílače v jednofrekvenčních sítích (SFN), protože ty využívají ony tři základní kmitočty 26, 33 a 39. Tam, kde nepůjdou použít, ať už z důvodů rušení či nemožnosti vybudovat datovou trasu a podobně, bude muset být převaděč vysílající na jiném kmitočtu. A tady je zásadní problém, protože mnohdy takové převaděče vyžadují mezinárodní koordinaci a o jejich instalaci či neinstalaci se musí navíc rozhodnout podle reálné situace až po spuštění hlavní sítě. Prostě pro některé regiony nebudeme mít, ani po vydání TPP, jasno, kdy a zda vůbec tam půjde vysílání zajistit. Úbytek pásma UHF se právě v dokrývání projevuje nejvíce. Nedá se nic dělat. Situace se mění prakticky každý den, ale do přijetí TPP definitivní jasno nebude. Musíme se tomu přizpůsobit. Když k tomu totiž připočteme již zmíněné nejasné financování a divácké reakce po ukončení vysílání Déčka v multiplexu 3, pak je jasné, že musíme změnit postup.

Kdo může za problémy s kmitočty – Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)?

Ne, ani MPO ani ČTÚ nejsou těmi, kdo by nesl za tuto situaci odpovědnost. Jsou s námi na jedné lodi, včetně řešení problému financování a dělají maximum možného pro hladký průběh celého procesu. Základem je politické rozhodnutí na úrovni EU. Musí, stejně jako my, realizovat to, co jim nařizuje Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Evropské Unii. Jestliže je například jasné, že Česká republika musí k 30. červnu 2020 kmitočty pásma 700 MHz uvolnit, protože od tohoto termínu už nejsou vyhrazené pro televizní vysílání, pak je vyjednávací pozice ČTÚ velmi obtížná. Pro státy jako je Česká republika, je možnost odložení o dva roky, obsažená v rozhodnutí, zcela nepoužitelná. Nezahrnuje totiž odklad vyhrazení pásma 700 MHz pro účely provozu datových sítí. Takže tam, kde je nutná koordinace, je silnější ten stát, který má menší podíl terestrického vysílání, a naopak klade důraz na rozvoj datových sítí v pásmu UHF. To je v našem případě Německo a Rakousko.

V čem tedy spočívá zmíněná změna v postupu ČT?

Stručně řečeno, musíme si prodloužit dobu pro rozhodování o dokrývání a nemůžeme během ní žádný z programů ČT zatím vyřadit z DVB-T či omezit jeho dostupnost, dokud nebudeme mít pro multiplex 21 vyřešeny vysílače malého výkonu. Je to komplikace. Představuje to provozní riziko, ale musíme to udělat. Jasně řečeno, ČT Sport multiplex 1 zatím neopustí. Vedlejším efektem bude více času pro diváky, aby se na chystané změny připravili. Na druhou stranu lze jen doporučit všem, kteří jsou v dosahu signálu DVB-T2, aby přešli co nejrychleji.

Takže zůstane zachován současný stav?

Ne, to by nic neřešilo. Multiplex 1a, který tvoří kapacita v Regionálních sítích 7, 10 a 20, musí tak jako tak letos končit. Změníme parametry současného celoplošného veřejnoprávního multiplexu 1 tak, abychom tam mohli doplnit Déčko a ČT Sport tam mohl zůstat.

To jste přeci vždy odmítali jako technicky nemožné a teď to je najednou možné? Tomu nerozumím.

Ano, odmítali a na té argumentaci nemám co měnit. Jako dlouhodobé či trvalé řešení to bylo absolutně nepřijatelné a kdyby šlo o trvalou změnu, bylo by to nepřijatelné i nyní. Ale jsme v jiné situaci. Máme multiplex DVB-T2 splňující zákon o ČT. Takže hlavním cílem je co nejrychlejší přechod na DVB-T2/HEVC a ne vysílání ve standardu DVB-T. Je jasné, že v průběhu listopadu 2019 začne vypínání současného multiplexu 1 a my přitom nejsme schopni divákům v této chvíli říci, jak bude vypadat finální pokrytí DVB-T2. Dlužili bychom jim odpověď na základní otázku, kdy a zda zajistíme v problémových oblastech příjem zemského televizního vysílání. Pro získání odpovědí potřebujeme čas a ten nám tohle řešení poskytne a diváci budou mít delší čas na přípravu. Není to ideální, dojde k určitému snížení standardu kvality a má to svá nezanedbatelná rizika.

Ještě, než se zeptám, jaké změny ve vysílání uděláte, zajímá mě ještě jedna otázka. Z té odpovědi jsem měl pocit, že existuje možnost, že někde zemské vysílání nakonec nebude. Je tomu skutečně tak a co na to budou pak říkat dotčení diváci, kteří musí platit koncesionářské poplatky?

Tohle samozřejmě nelze vyloučit, ačkoli uděláme vše proto, aby to nenastalo. Pokud už to nastane, tak se rozhodně se nebude jednat o nějaká rozsáhlá území. K té druhé otázce je třeba připomenout, že ČT má zákonnou povinnost pokrýt terestrickým vysíláním podle zákona č. 438/1991 Sb., o České televizi, 95 % obyvatel České republiky. To dnes splňuje už i přechodový multiplex DVB-T2. Z toho vyplývá, že ČT není povinna zajišťovat dostupnost zemského vysílání nad tuto hranici. ČT tuto hranici v zájmu diváků přesto zásadně překračuje, ale pokud nebudou k dispozici například kmitočty pro dokrytí území, pak takové území o signál přijde a ČT nemá žádný nástroj, jak tomu zabránit.

Ostatně poplatek nemá žádnou výhradní vazbu na terestrické vysílání. Zákon stanovuje, že, cituji: „Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.“ To je ostatně důvod, proč garantujeme vedle terestrického i satelitní vysílání.

Tak a teď tedy jaké změny mají umožnit vysílání Déčka a Artu v multiplexu 1 společně s ČT Sport?

Předně je to omezení mezních datových toků audia i videa v současnosti vysílaných čtyř programů celkově v průměru zhruba o necelou jednu pětinu. Dále je to omezení programového průvodce na režim 1+1, jinak řečeno dnešní a zítřejší program a také snížení rychlosti teletextu. Dojde také k určitému omezení datových toků některých programů Českého rozhlasu. V posledních dnech jsme udělali celou řadu testů a technických opatření a provozní rizika jsou v přijatelných mezích. Jinak původní záměr s ČT Sport stále zůstává jakýmsi havarijním řešením, pro případ zásadních problémů. Nicméně doufáme, že k tomu nedojde.

Nebylo by lepší domluvit se Českým rozhlasem a vypustit jejich programy, když jsou už stejně v DVB-T2?

Tohle není v kompetenci ani ČT ani ČRo. Je to zákonná povinnost. Stejně jako skryté titulky či Audio Description. Nic z toho nesmíme odstranit. Všechny úpravy se striktně drží zákona a upravují se jen parametry vysílání. Jiná možnost není.

Takhle tedy zůstane vysílat multiplex 1 až do konce vysílání v DVB-T?

Ano. Pokud se nic zásadního nestane, budeme tak vysílat až do vypnutí DVB-T. Do listopadu 2019 nikdo o programy ČT nepřijde. Souběžným vysíláním poskytneme do listopadu 2019 možnost, aby ti, kteří nebudou chtít čekat na vypnutí DVB-T a budou chtít mít vysílání ČT v HD, mohli přejít na DVB-T2/HEVC. Uděláme vše proto, aby jich byla většina. Od listopadu 2019 už k tomu budou nuceni všichni, kteří budou i nadále chtít využívat zemské vysílání. V této chvíli je podstatné vyřešit co nejrychleji problémy s financováním a dokrýváním.

Kdy změny nastanou?

O termínu budeme včas informovat. Technická příprava probíhá dobře, takže předpokládám, že to bude relativně brzy (ČT mezitím vydala tiskovou zprávu, že k této úpravě v multiplexu 1 přistoupí již příští týden, pozn. red.).

Když se vrátím k Přechodové síti 11, plánujete u ní podporu zvuku DolbyDigital a nebo i originální zvukové stopy, pokud ji budete mít k dispozici, nebo to necháte až na finální síť DVB-T2?

DolbyDigital provozujeme už v Přechodové síti 11. Je k dispozici na všech programech vyjma ČT 24 a originální stopa je k dispozici na ČT 1, ČT 2 a ČT :D/art. V zásadě je přechodový multiplex z pohledu audia kopií satelitního vysílání. Za zmínku asi ještě stojí, že v přechodové síti požíváme kódování AAC a stejně tak tomu bude i v síti finální.

Jaké další novinky přinese DVB-T2 kromě obrazu ve Full HD? Bude i lepší zvuk, skryté titulky nebo se nějak vylepší aplikace HbbTV?

O audiu už jsem hovořil a to, že budeme vysílat všechny programy ve Full HD je známo delší dobu. Pokud jde o doplňkové služby, tak tam probíhá rozvoj kontinuálně a v souvislosti s DVB-T2 žádný speciální projekt neexistuje.

V jižních Čechách vysíláte Přechodovou síť z Kletě sníženým výkonem 10 kW. Kdy ho budete moci navýšit a na jakou hodnotu? Bude se nějak omezovat vyzařovací diagram vysílače?

Bohužel snížený výkon bude po celou dobu přechodu a plný výkon bude až při spuštění finálního vysílání na kanále 39. Navýšení výkonu na kanále 50 se bohužel nepodařilo zajistit. O případné změně vyzařovacího diagramu nemám žádné informace. Jižní Čechy jsou asi nejproblematičtějším regionem z pohledu přechodu na DVB-T2. Je zde rozhodně nejkomplikovanější situace z pohledu mezinárodní koordinace, protože ta je zde třístranná. Česká republika, Německo a Rakousko.

Jaký způsobem jste volili termíny spouštění základních vysílačů Přechodové sítě 11? Proč je například Zlín mezi posledními v pořadí?

Za pořadím není třeba hledat nějakou sofistikovanou strategii. Pořadí a termíny spuštění byly dány technickou připraveností jednotlivých vysílačů. Vysílače technicky způsobilé k provozu ve standardu DVB-T2/HEVC byly spuštěny a termíny spuštění dalších byly dány předpokladem jejich technické připravenosti.

Průměrný datový tok videa u německých FTA programů v DVB-T2/HEVC je 3 Mbit/s. Obraz je překvapivě slušný. Chce to ale perfektní péči od zdroje, přes headend až po multiplexer. Bude si ČT nastavovat headend a multiplexer finální sítě 21 sama?

Ano, budeme si nejen nastavovat headend a multiplexer, ale budeme navíc provozovat vlastní technologii. V souvislosti s regionálním vysíláním máme specifické požadavky a potřebujeme, aby implementovaná technologie umožňovala dynamické PMT, což umožní regionální vysílání bez nároku na datový tok v době, kdy regionální vysílání neběží.

Kdy počítáte s nasazením čtyř virtuálních regionálních pozic do Přechodové sítě 11, případně do finální sítě 21? Kdy dojde k zahájení vysílání obsahu na těchto virtuálních pozicích?

Jak vyplývá z předcházející odpovědi, je to vázáno na zprovoznění vlastního headendu České televize. Kdy to bude, zatím neumím odhadnout. Každopádně to musí být vyřešeno do začátku vypínání DVB-T to je do listopadu 2019.

Na závěr ještě dvě doplňující otázky. Kdy skončí Déčko v Přechodové síti 12 CRA a kdy ukončí vysílání v multiplexu 1a ?

Ani v jednom případě ještě není určen pevný termín. V případě Déčka vypnutí vysílání v přechodové síti CRA nastane nejpozději na konci května. Vypnutí multiplexu 1a zřejmě trochu urychlíme, ale termín teprve diskutujeme. Termíny budeme včas komunikovat.

Vstup do Diskuse

59 komentářů: “Pavel Hanuš: Kvůli ponechání ČT Sport v multiplexu 1 a zařazení Déčka a Artu osekáme EPG i datové toky”

 1. patin napsal:

  Děkujeme, krásné výmluvy ČT . To dřive technika zrezne ve skřini, než ČT spustí opakovač v DC … Ale budeme sledovat, poslouchat kvičení v MUX 1 . DĚKUJEME Česká televizi.

 2. Jiri napsal:

  Plati zitrejsi termin spusteni DVB T2 z Marskeho vrchu?

 3. patin napsal:

  Česká televize, TOP PROFESIONAL AUDIO, VIDEO BY MPX 1 ! ! ! .

 4. patin napsal:

  Není lepší vypnout Mux 1? . Kdo snese SUPERAUDIO A VIDEO ? ? ? . Opět trpět v DC .

 5. patin napsal:

  Omezené EPG, to raději nevysílejte nic.

 6. patin napsal:

  Opravdu Soukupa na Vás ! ! ! . Vyházet Vás z té ČT.. Audit. Dvořáka jako prvního..

 7. mirasat napsal:

  Co se týká Kletě, tak dobrá zpráva.
  Finální sítě 21,22,23 na kanálech 39,27,22 budou vysílány výkonem 100kW ze stávajícího AS.
  Tedy vyzařovací diagram se nebude směrem na Rakousko ani Německo nijak omezovat.

 8. vedro napsal:

  1. nejak mi to nesedi: start DVBT2 byl ocekavan jiz v prosinci 2017, tudiz i vysilace, ktere se zapnou ted az v kvetnu meli byt pripravene driv, kdyz bylo vypnuti CT D/Art naplanovano jiz v prosinci. V prosinci melo vysilat kolik vysilacu PS11? 22? To sotva. To by byl teprve rev, kdyz by spustili v listopadu 2017 PS11 na nekolika vysilacich a o mesic chteli vypnout CT D/Art vsude v mux3.
  Proc se za tu dobu cekani (min. 4 mesice prosinec-brezen) nepripravovali i vysilace velkeho vykonu, na ktere se jeste ceka? Koordinace byla dokoncena.
  2. Zahlcene call centrum CT vs poskytnout maximum informaci odbornym firmam – a proc se divite, ze divaci volaji vam? Jake relevantni informace jste poskytli tem odbornym firmam? A jake? Proc by volali odbornou firmu, kdyz jim prijem DVBT funguje? Kdo prechazi na jiny standard? Kdo urcuje kdy se co vypne/zapne? Odborne firmy maji suplovat informacni kampan pro divaky? Vzdyt jeste porad nejsou stanoveny jasne a presne terminy! Divak vola tomu komu za sluzbu plati! Atd.
  Pri prechodu z analogu na digital bylo jasne kdy se co zapne a vypne dle jistych regionu a jak dlouhy bude soubeh. Nyni se to resi uplne jinak a dost zivelne (netvrdim ze jen diky CT).
  3.Narky nad zmenou DPH beru, ze to financovani prechodu muze negativne ovlivnit. Dobry financni expert ve vecech financovani CT zda se byt J. Soukup :)))
  Ale: Odkdy je na stole zmena DPH? Zari 2017? Proc bude chtit vyvolat reditel CT jednani az ted? To si mysli, ze dnesni garnitura v dnesni situaci se s nim do mesice sejde? Mohl do toho busit jiz 6 mesicu a mohl mit alibi. Pokud, jak pan Hanus rika, jsou na jedne lodi s MPO tak to by mohlo take pomoci. Ale jsou i jina reseni.
  Holt mozna si budete muset docasne snizit platy, stopnout premie a zestihlit aparat.
  4.Prechod na 1080p. Neni lepsi kdyz uz chcete predelavat prejit rovnou vnitrne na 4K Ready, aby se to nemuselo zase za 5 let predelavat? A ven to poustet „jen“ v 1080p?
  Pokud nebudou penize tak neslo byt to nechat byt a delat jen prevod z i na p?
  5.Finance na dokryvani. Tak holt kdyz nebudou penize tak pro par 100-1000 lidi na dokryvacich se to udela strihem. Delaji to i u sousedu a prezit se to da. CRa na to know-how ma a kapacitu take.
  6.S dokryvanim oblasti bych to nevidel tak cerne. Pokud CTU nespi, melo by mit pro jednotlive oblasti jiz min. jeden nahradni kmitocet (mimo SFN) zkoordinovan. Pokud to nebude primo u hranic a bude vykon v desitkach-stovkach wattu, nemel by byt vazny problem. Samozrejme se vyuzije az po zmereni ale at je pro danou oblast k dispozici!
  7.To ze budeme muset vyklidit pasmo nad 700MHz vime od roku 2015, takze datum 17.5.2017 je jen datum (asi pro vymluvy).
  8.Pokud bude CT D/Art soucasti mux1 tak to musi byt trvale reseni az do vypnuti mux1! Vzdyt sam pan Hanus rika, jak bude komplikovane delat vykryvace. Ale vzdyt hlavne pro lidi na vykryvacich se zarazuje CT D/Art do mux1 a tito lide jej budou mit mozna az se spustenim T2 (PS21)!
  Ciste teoreticky neverim, ze tam kde mux1 vysila ted a vysilal by i mux21, muze dojit ke snizeni pokryti. Spis nebudou vsechny vykryvace v provozu a otazkou je jak to bude s obecnimi vykryvaci/opakovaci.

 9. notizia napsal:

  Češi z Prahy zase totálně ojebali diváky na Moravě ze Slezskem kteří budou mít své regionální vysílání ještě ve větší mazanici než nyní, když do dnešního dne není ČT Praha Kavčí hory schopna zajistit toto vysílání v HD!!!

  • Adolf.Shitler napsal:

   Na satelitu Astra regiony v HD jsou, takže čert ví (nebo spíš vedení ČT), proč to nepustí i do T2.

  • Nonic napsal:

   To je teda terno těch 30 minut lokálních zpráv přežít třeba i ve SD… tak si zapněte regionalnitelevize.cz a poznáte co je kvalita obrazu… to Čt je oproti tomu ještě zlaté… a zbytek dne vysílat stejný Čt program fakt zbytečně drahý ale to přece povinná koncese pro každého ze státu kdo v něm žije unese… protože nacionalisti co nesnášej Prajgl (chtěli si při dělení od Slovenska též vytvořit svojí republiku) ač je tam skoro víc přivandrovalců včetně Moraváků než původních Pražáků… musí mít přeci celý den svý JM nebo SM se jen 30 minutami odlišností ale bít se vlastenecky do prsou, že nejsou Češi (nedávný genetický výzkum zjistil, že stejně pravých Čechů a Moraváků je zde jen minimum protože díky poloze v Evropě jsme míšenci kde čeho) ač se takto malá republika Česko i jmenuje a používáme stejný jazyk jen s rozdílnými lokálními dle vesnických krojů některá slova což bylo i ve slavných Básních… zfilmováno… že prý odlišnosti jsou a basta…

 10. Lukáš napsal:

  Ja nechápu proč se o tom tak mluví když se přecházelo na satelitu ná hd vysílání a ns mpeg4 tak se o tom tolik nemluvo a nikoho nezajímalo kolik to bude stát peněz zákazníky a za druhé česká televize si stěžuje že ji to bude stat nemalé peníze tak ať jak na satelitu zpoplatnila své programy udělá to samé v DVB T2. To je zase zvýhodnění jen určíte skupiny jenom.

  • Adolf.Shitler napsal:

   Ono se o tom mluví hlavně zde na webu, který jednoznačně preferuje pozemní vysílání. V globálním měřítku většina lidí ani netuší, co to T2 je, natož aby to nějak řešili. A kdo se o problematiku zajímá, ten si informace najde.
   Na satelitu Astra není ČT zpoplatněná, tedy vyjma povinných koncesionářských poplatků.

   • Nonic napsal:

    Nic ve zlém Ádo H. ty jsi dlouhodobě všade znám jako propagátor pouze satelitu a všeho placeného… tedy bytostně pozemák nesnášíš!!!… tak se divím, že se do něj montuješ a všem radíš ať se na něj laskavě s velkou chutí vykašlou… a přejdou k tvým chlebodárcům který si vždy vychvaloval…
    Oháníš se HD ale, že v PS-11 je spuštěno v nejvyšší kvalitě raději mlčíš… že ani tvúj saťák na to nemá… Jo, jsou ale všade v televizích i různé zdroje nahrávek který se jen upravují ze SD a i z analogů do HD či i jak přiznali o Čt-24 tak nemají plnohodnotné HD (krom záznamů či přenosů ze sněmovny) prakticky zatím v ničem…
    Jak tvrdíš, že o DVB-T2 skoro nikdo v národě nic neví, tak to samé je i o HD, že pro většinu lidí to není nějaká modla (pídí se po ní jen nedočkavci kteří chtějí vše nejlépe už v UHD) a jim stačí klidně i SD neboť důležitý je obsah který je přenášen a kdyby nebyly archívy tak skoro není co… a všade je to repríza repríz na n tou… a nová díla? hmm často jde už o přepracovaný kdysi použitý materiál jen s jinými herci a s horším provedením přeplácaným jen mraky nových či akčních a grafických digi efektů… ono i 3D byla nafouklá bublina…

    • Adolf.Shitler napsal:

     Nevím o tom, že by pozemní vysílání bylo kvalitnější, než vysílání satelitní. Už proto ne, že primárně jde z ČT ten samý signál, takže max. to může být stejné.

     O HD ví každý, kdo si v posledních letech koupil nový televizor. Protože ten televizor je min. v HD (nebo UHD) a SD mazanice tam vypadá prostě strašně. Ovšem nikdo nebude čekat na nějaké pozemní spasení, takže si HD dávno sehnal jinde (satelit, kabel) a i počty abonentů placených služeb hovoří zcela jasně. Ať se ti to líbí nebo ne.

     • Nonic napsal:

      Hmm zajímavý díval jsem se u prodejců satelitních tunerů a tam jsou to takový ležáky, že mi i přiznali, že i po velkých slevách to lidi už nekupují…
      Teď jsem řešil jednoho Itala co lámavou češtinou byl nešťastný, že musí za 1 koupit MPEG-4 tedy S-2 a navíc spárovaný s italským poskytovatelem služeb tj. i kartu spárovanou kterou v Čechách nesežene… tak jako Skylink se brání převozům za hranice… pokud jim to řekneš tak máš problémy a jindy když zjistí, že někdo používal Slováky přepínáním kódovacího čísla tak to típli jen na jeden region… Prodavač pak už neměl co řešit, jen přiznal, že s prodejem satelit tunerů je to fakt mizérie ale, že díky spuštění DVB-T2 jim naopak zmizeli STBoxy a musí dělat nové objednávky…
      U DAB+ tam je to úplná bída (raději ho do regálů ani nedávají a když se zeptáš, tak tě odkáží na web objednávku) ostatně už i na teletextu se píše o BBC, že ani angláni o něj moc nestojí a musí tedy zachovat analog VKV co nejdéle půjde…
      V Česku je to podobné páč volné III pásmo je dlouho a vysílání bylo jen v L neperspektivním a pak trocha se přidalo do III ale pořád málo… raději se Čro vecpali do Čt a tím prostě se vnutí lidem aniž by to poslouchali… a basta… teď jsou s tím i zmíněné datové problémy na rozdíl od MUX-2 kde je 5 programů od začátku bez rádií…

     • Adolf.Shitler napsal:

      A to čekáš, že si lidé budou neustále kupovat SAT přijímače i v situaci, že je mají? 🙂 Samozřejmě, že ne a také podle prodejnosti přijímačů nelze dělat žádné závěry. Rozhoduje počet abonentů u SAT operátorů.

      Co se týká tzv. „regionalizace“, tak to není výmysl Skylinku a ani jiných operátorů, ale samotných TV stanic, které nakupují práva jenom do daného regionu a nikoliv někam jinam, takže logicky pak operátoři nemohou tyto programy šířit mimo stanovený region. Ostatně si zkus v ČR legálně sehnat třeba kartu na rakouské programy – také smůla a neseženeš nic.

     • Nonic napsal:

      Navíc ve městech kde máš nejlépe přehled podle oken panelů atd. koncentrace objektů tj. vice domácnosti možnost vidět jak to je v reálu… tak paraboly skutečně mizí… lidi se vracejí buďto ke kabelu nebo tam dávají pozemské antény… smiř se s tím, že tvůj chválený sat už má svojí slávu za sebou… naposledy jí zažil v 90 létech pak po té šarádě se Sky kartami a výměnami přijímačů ať už kvůli kódování nebo S2 to šlo pozvolna až strmě do háje… Jinak nehádám se s tebou, že se neprodává už nic jiného než HD zobrazovače… ale o tom, zda lidé vůbec vědí jak vysílání ve HD vypadá a zda po něm naštvaně touží? většině lidí je to fakt jedno… natož aby se pídili proč se nevysílá už rovnou v UHD když se vývojáři rozhodli to spustit do výrobní a prodejní sítě… tak jako zmíněný propadák 3D… prostě vývoj je rychlejší než samotná potřeba a spotřeba produktů a vlastně i dostupného pro vysílatele obsahu v plné kvalitě rozlišení…
      Čt v PS-11 má nastavení HD techniky skutečně lepší než na satelitech… což pokud nevíš, tak fakt nevím co ti už na to mám odpovědět… jiná věc je ono zmíněné převody ze analogu a SD na HD tj. starších klasických lidmi oblíbených pořadů a filmů… tam se můžeš snažit a přesto když nebylo v HD či v UHD přímo pořízeno tak….

     • Nonic napsal:

      Karty pro rodilé v nějaké řeči by měly být přenositelné pokud v nějakém státě si měl či ještě máš občanství tedy nechceš přijít o zprávy atd. pořady ve svém jazyce své vlasti kterou si dočasně či tvale opustil… v tomhle je fakt nespravedlnost a né volná EU bez hranic… Pojedeš třeba na dovolenou do jiné části EU a chceš vědět co se děje doma… to jako budeš pečenej vařenej na konzulátě či co?… pravda jsou dnes i možnosti přes internet ale tam je též někdy uplatňovaná goblokace dle IP (některé televize třeba z Ameriky si v Evropě vůbec nepustíš) a i různé ceny za připojení dle kuzru naší Cz měny a našich příjmů strašně nevýhodný…

     • Adolf.Shitler napsal:

      Paraboly mizí leda na střechy, aby vzhled domu vypadal poněkud kultivovaněji a znovu ti opakuji, že rozhoduje počet abonentů těchto služeb, který prostě roste a nikoliv jestli někde zmizí parabola nebo ne. Lidi už mají pozemáku kvůli technické nekvalitě celkem plné zuby a s příchodem T2 a nutnosti dalšího dokupování set-top-boxů a úprav anténních systémů se to bude ještě zhoršovat. Velmi snadno je přetáhnou třeba kabelovky nebo IPTV v místech s pokrytím, kde se člověk nemusí o nic starat a do druhého dne se dívá. Pro tebe je možná fakt, který nerad slyšíš, ale skutečně s tím nic nenaděláš 🙂

      Ohledně sledování TV mimo svůj region brečíš na špatném hrobě, to musíš kontaktovat svého europoslance a apelovat na něho, aby se snažil tento stav změnit.

     • Nonic napsal:

      Ádo H. diktátore… co chce všem vnutit včetně zde na webu o pozemním DVB-T/T2 tvé chlebodárce satelitů…
      Smiř se s tím, že talíře skutečně mizí z fasád a na střechu se nedávají… neboť to zajištuje ve většině případů pro celou republiku nastavený centrální kabel UPC a pak už jen občas jiní menší či středně velký poskytovatelé (či samostatné soukromé baráčky si talíř dávají na střechu pokud není u okna) někde tu parabolu mají… nebo ti poskytovatelé netů nemusí řešit vůbec nic krom tedy rychlosti přenosu dat a dostatečné kapacity aby to přetížením nespadlo…
      Dost lidí stále víc i kombinuje tj. ke „talíři“ si přidali i pozemskou anténu ale to ty nepochopíš proč? to ty lidi sakra proti tvé vysněné vůli dělají… mít konkurenci klidně i ve SD nebo ve T2 se lepším HD nastavením viz PS-11 o němž ty nemáš očividně zaslepenost ani páru… i s některými věcmi který sat nemá v nabídce nebo lidi odmítají platit protože jim stačí free volby byť i ve SD či qHD…
      protože dle tebe by se 60% sledovaností pozemák měl domácnostem vypnout a když ne? tak aspoň vše lidem zakódovat ač se ví, že pozemák se dost slušně uživí (všichni to přiznávají ale ty to nechceš slyšet) i bez toho… tj. díky vysoké sledovanosti a tedy i reklamnímu koši oproti jiným alternativám… Vlez si na tvou web parabolu a nelez neustále do tzv. pozemských webů kde jen vnucuješ pořád dokola jak je ten pozemák drahý a ať lidi houfně nejlépe tvým knírkatým generálním rozkazem přejdou na satelit a basta !!!…

      Jinak ten Ital měl kartu ale z Itálie mu vzkázali, že musí přejít na S2 a jeho karta bude aktivována už jen 14 dní pokud nebude mít novou spárovanou s jejich systémem poskytovatele služeb… tedy u nás v Česku když si sice koupí S2 tuner se šachtou (uvažoval o něm), tak mu nebude jeho mateřská země krom free programů fungovat…

     • Adolf.Shitler napsal:

      Jsi úplně mimo, UPC má v globálním měřítku pokrytí poměrně malé, takže zajišťovat rozhodně nemůže tolik, co zajistí SAT operátor. Doplň si vzdělání, aby ses tady pak zbytečně neztrapňoval 🙂

    • vedro napsal:

     Přesně jak píšeš. Adolf propaguje svůj Skylink až do krve. Přitom od nás na západ by si o Skylink a všeobecně o naše placené tv ani neopřeli kolo.

     • Adolf.Shitler napsal:

      Poldo netrolluj zase, protože je jasné, že na západ od nás nebudou české a slovenské stanice nikoho zajímat už proto, že jim nerozumí. Stejně jako v ČR by asi dost těžko uspěla třeba nějaká francouzská platforma, když je tady frankofonních lidí jak šafránu.
      A pokud jde o technickou kvalitu, tak pustit někomu na západě obsah zdejších SD muxů, tak bude zvracet do konce života. V tomto je ještě Skylink poměrně na výši, když všechny hlavní (nejsledovanější) stanice má v HD a ne jak pozemní vysílání, které kromě ČT a JOJ Family je v HD leda velké kulové a všechno jsou to nesledovatelné SD mazanice…

  • Tyckin napsal:

   Mluví se o tom z prostého důvodu – oproti předpokládanému dlouhému souběhu všech programů v T1 a T2 zde došlo k situaci, že při startu T2 jeden kanál v T1 hned vypadnul (Déčko vs. Sport), v tom je celej problém a to nikdo z diváků neočekával – ale dostal za to skvělou náhradu v podobě Prima Krimi, no neberte to 🙂

  • O.K. napsal:

   Lukáš co to meleš pořád za nesmysly, ČT je na satelitu zadarmo, pokud jsi koncesionář.

 11. Patrik napsal:

  No mě by hlavně zajímalo co mají v plánu s přechodovou síti 11 u nás na česko,polsko,slovenském trojmezí.Signál na k26 z Lysé hory zarušeny slovenským VP muxem na stejném kanále z Námestova-Magurky a teda absolutně nepoužitelný…Bude možná vůbec ještě nějaká dodatečná koordinace kmitočtů,nebo nějaké jiné řešení?Bohužel teď teda musím vzít zavděk,že to ČT D/art bude v muxu 1 a i ČT sport tam zůstane,ale tohle není to žádné top řešení a mám z toho smíšené pocity.To teda my diváci z cípu republiky ostrouháme úplně,bez šance přijímat v dvb-t2 programy ČT v HD kvalitě 🙁

 12. Michal Kubeček napsal:

  No tak sláva. To původní rozhodnutí o vyřazení ČT Sport z Mux1 bylo hodně nešťastné a jakkoli tohle také není ideální, ze všech těch špatných možností je nakonec asi nejlepší. A také musím ocenit, že pan Hanuš, i když se zpožděním, začíná trochu otevřeněji vysvětlovat, co a proč dělají a chystají se dělat. Sice tam pořád zůstávají nějaké otazníky, ale oproti předchozím rozhovorům je to rozhodně pokrok.

 13. Enik napsal:

  Rozšíření MPXu 1 o další program vidím jako zásadně nešťastné a to ze dvou důvodů. V první řadě to zhorší technickou kvalitu vysílání a v druhé řadě to zakonzervuje diváky u DVB-T(1). Zanikne tak potřeba přechodu na T2, což vidím jako zásadní chybu. Absence jednoho programu ČT v MPXu 1 by byla určitým nezanedbatelným důvodem pro přechod na nový standard. Takhle to zamrzne na nulovém bodě a lidi o T2 ztratí zájem úplně. Blázinec nastane až v okamžiku, kdy se začne T1 vypínat a to bude mazec!
  Chápu, že ČT nechce diváky připravit o jeden svůj program, ale přidělá jim tak nejspíš více starostí do budoucna. T2 má natolik dobré pokrytí, že přechod na tento standard by měl být to hlavní. Ztráta jednoho programu by měla být důvodem a tahounem změny! Divák by měl mít nějakou motivaci ke změně, což takhle mít nebude! To je chyba! Nehledě na to, že drtivá většina diváků si tu změnu MPXu 1 ani nedokáže naladit a to Déčko stejně mít nebude!

  • Michal Kubeček napsal:

   Ono se ČT někdy také říká „televize veřejné služby“ a je IMHO dobře, že se na to úplně nezapomíná. Představa, že ČT je tu od toho, aby násilím tlačila diváky k co nejrychlejšímu přechodu na DVB-T2 se s tím tak úplně neslučuje. Nemalé procento diváků má celkem malou možnost ovlivnit, kdy budou moci na DVB-T2 přejít – a teď nemyslím ty nešťastné dokrývače, ale hlavně STA, kde divák může sebevíc chtít, ale dokud nepřesvědčí ostatní (nebo správce), že je potřeba úpravu objednat a zaplatit, tak má prostě smůlu. Nutit takové lidi vypnutím ČT sport ničemu nepomůže, tím je jen naštvete. Mírné snížení kvality (i když pořád na lepší, než má cokoli v Mux3) je podle mne celkem přijatelné „postrčení“, koneckonců zrovna u ČT sport je rozdíl mezi SD a HD asi nejvíc motivující (oproti ostatním programům), ale ustřihnout ho lidem úplně by byla chyba.

  • ivovi napsal:

   Prvni duvod nechapu. Chceta zaroven nutit lidi do DVB-T2 a zaroven jim chcete zajistit kvalitu v DVB-T. Proc kdyz uz maji byt podle vas davno v T2? To je logicky nesmysl.

   Nevim proc porad ta starost o motivaci divaku. Vsichni to delaji z donuceni, od statu pres CT po divaka. Kdyz nekdo prejde na T2 driv nez pozdeji tak bude na svete lip? Blazinec az se zacne vypinat T1 nenastane, pokud bude termin rozume dopredu znam. Za blazinec naopak povazuji necekane oznamit dva mesice dopredu vypnuti programu v T1.

   A konecne uplne jste pominul problem dokryvacu.

  • Adolf.Shitler napsal:

   I když bude znám termín vypnutí T, tak to většina lidí stejně nechá až na poslední chvíli a blázinec bude tak jako tak. Tudy cesta nevede, k přechodu na T2 musí být lidé nějak motivováni a nikoliv, že se jim sdělí jakýsi termín, který je pro většinu stejně „v nedohlednu“ a navíc s českou zkušeností, že se termíny běžně posouvají (viz třeba RS7, jenž měla být dávno mimo provoz, přičemž vesele vysílá dál).

   • lance napsal:

    Enik – nesouhlasím, jednak úplně jsi pominul neexistující dokrývače, druhak větší mazanice v muxu1 budou větší motivací než nechat mux1 tak jak je a pak – co se furtvůbec řeší s nějakou motivací?? Lidi nejsou zas takoví deb.lové a za tou výrazně lepší kvalitou půjdou, ne že. Ale hlavně by se z lidí ti deb.lové dělali v případě (to by byl právě největší blázinec) kdy by se jim vypínaly programy stáv. T v momentě kdy ještě pro ně není vybudována alternativa v podobě dostupného signálu v T2!! Mj. taky je třeba nějaký čas.prostor na úpravy STA. Tak ať se klidně vypíná a urychluje, ale pro konkrétního diváka až v momentě, kdy mu můžeš říct – přišels o program v dvb-T – kup si nějaký krám pro T2 a nalaď si to v DVB-T2 – signál máš…
    To je fakt stále pro tolik lidí k nepochopení ??????

    • Adolf.Shitler napsal:

     Proboha Poldo! Kdo chtěl jít za lepší kvalitou, tak má dávno satelit, kabel nebo IPTV a rozhodně nečeká na nějaké spasení v podobě 5,5+1 HD v pozemáku. Buď seš opravdu tak naivní, anebo z pozemáku profituješ, že ho neustále obhajuješ…

     • lance napsal:

      Adolf.Shitler = PoldaS (parabola.cz) – neztrapňuj se, je to dětinské, všichni dávno vědí kdo jsi… Nikdo ti nebere tvoje přesvědčení že Skylink je nejlepší na světě, tak se zklidni a přenech debaty o dvb-T těm které zajímá dvb-T. Běž si raději oprášit ve sklepě ty nepotřebné zásoby poklic které nemůžeš udat páč na ten tvůj skylink už všichni prdí… No, ale já jsem zas zapomněl, že teď líp vynáší placený trolling po webech, takže se tě hned tak nezavíme, no co se dá dělat 🙁

     • Adolf.Shitler napsal:

      Ano, lance – Polda. Který má na parabole zakázanou dvojí registraci. To už víme dávno, jenom se čekalo, až se propálíš, což se taky stalo.
      A že máš ze Skylinku komplex, to je tvůj problém. Naštěstí další víc než milión lidí má názor přesně opačný a nějakému trapáskovi s pozemákem, který stále uplakává, jak nemá kdesi signál, se může akorát zasmát 😀

     • lance napsal:

      🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  • BIDLO napsal:

   Naprostý souhlas Eniku, už jsem to tu psal. I kdyby spustili sto DVB-T2 dokrývačů tak to bude úplně k ničemu poněvadž po tomto rozhodnutí nebude mít nikdo z jeho potenciálních příjemců absolutně žádnou motivaci ke změně.
   Jinými slovy, do vypnutí DVB-T budou ty dokrývače stejně vysílat pro nikoho a ten pravý poprask nastane až po vypnutí MUXU1 poněvadž to opět všichni nechají na poslední chvíli. A všichni budou zase zaskočeni a túúúze překvapeni že to nejde, byť mají už nějaký čas za za.kem DVB-T2 dokrývač.

 14. Vladimír napsal:

  1. Všechny náklady s výměnou TV zařízení a antén by měli hradit mobilní operátoři, kvůli nimž celý ten humbuk vznikl! Zpočátku se hovořilo o státem sponzorovaném šrotovném, ale tato myšlenka rychle vyfičela. Asi aby si mohl Babiš víc nalít do svého koryta.
  2. Osekání EPG je SUPER-SVINSTVO, již teď mám s tím problémy. Programy ČT mají na některých přístrojích EPG pouze na několik hodin dopředu. Když platím koncesionářský poplatek, chci za to dostat službu ve standardní kvalitě. Nikoliv v OSEKANÉ nekvalitě!!!

Napsat komentář