Maďarská cesta k uvolnění pásma 700 MHz: nové sítě pro televizi až do roku 2032

Stávající situace v televizním vysílání v Maďarsku se více než nám podobá sousedním zemím Rakousku a Slovensku, kde video je ve stávajících DVB-T sítích kódováno v MPEG-4. Podle údajů DVB je primární penetrace zemského digitálního vysílání (DTT) 10%, kabelové televize 48%, satelitu 24% a 19 % IPTV.

I přes tuto malou penetraci a 100 % pokrytí celého rovinatého území, maďarská státem vlastněná společnost Antenna Hungária (AH), pod obchodním názvem MinDig TV, v současné době provozuje pět celostátních digitálních sítí pro televizní distribuci v UHF pásmu (470 – 790 MHz). Na těchto sítích je umístěno, 12 volných (FTA) a 47 placených televizních kanálů, jakož i 4 veřejnoprávní rozhlasové služby. Práva na využívání těchto kmitočtů na všech sítích jediného operátora AH končí 5. září 2020. Některé kmitočty v těchto sítích jsou, jako u mnohých jiných zemí, v 700 MHz pásmu (694 – 790 MHz).

Využití 700 MHz pásma

Dle Rozhodnutí Evropského parlamenty a Rady (EU) 2017/899 o využívání kmitočtového pásma 470 – 790 MHz musí i Maďarsko tyto kmitočty v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/687 uvolnit pro poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací. Na tomto místě není bez zajímavosti uvést, že toto prováděcí rozhodnutí stanovuje poměrně přesné podmínky, jakým způsobem bude kanálové rozdělení v tomto pásmu v členských zemích provedeno. Na základě doporučení CEPT (Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ) je toto pásmo rozděleno na kmitočtově dělené FDD bloky 703-733 MHz pro vysílání terminálů a 758-788 MHz pro vysílání základnových stanic. Zbylé kmitočty se použijí buď pro posílení datové propustnosti (SDL) k uživatelům a/nebo pro systémy tzv. PPDR, což je určeno pro ochranu veřejnosti a pomoci při katastrofách.

Základní kanálové uspořádání v 700 MHz pásmu. (Zdroj: NNMH: National Roadmap… [1])

Maďarský regulátor NNMH (National Media and Infocommunication Authority) zpřístupní 2×30 MHz (6 x 2×5 MHz bloky) spektra v 700 MHz frekvenčním pásmu pro mobilní sítě (MFCN) založené na FDD v rámci výběrových řízení, aby bylo zajištěno, že ve většině oblastí země bude možné využití frekvencí pro tyto účely od 6. září 2020. Systém pro komunikaci záchranných složek (PPDR) je v současné době v Maďarsku funkční v jiných pásmech, ale s 8 MHz pásmem se počítá i v pásmu 700 MHz.

Televizní přechod v DTT sítích v Maďarsku

Operátor zemského digitálního vysílání AH vystaví a bude provozovat od konce platností původních práv, tj. od 6. září 2020, opět pět sítí s podmínkou, že budou pro veřejnoprávní službu bez poplatků pro diváky, nepřerušeně a beze změny kvality, což znamená, že ti diváci, kteří využívají volný (FTA) příjem, budou mít příjem zajištěn i nadále v DVB-T MPEG-4 AVC. Obsah, který bude k dispozici na základě podmíněného přístupu, tedy placený, bude v DVB-T2/HEVC. Výsledkem tohoto kompromisu je, že dva multiplexy budou v DVB-T s parametry ochranného intervalu 224 μs s kódovým poměrem ¾ nebo méně a kódováním videa MPEG-4 AVC a tři nové multiplexy se spektrum efektivnějšími technologiemi DVB-T2/HEVC s ochranným intervalem 448 nebo 532 μs a kódovým poměrem ¾ nebo méně, což odpovídá méně robustnímu příjmu s vyšší datovou kapacitou multiplexu pro více programů, neboť vzhledem ke svému nečlenitému terénu je Maďarsko z hlediska šíření televizních signálů specifické. Polarizace bude pro všechny vysílače horizontální. Z důvodu silného zastoupení kabelové televize bude maďarský regulátor také věnovat zvýšenou pozornost dopadu změny způsobu použití pásma na kabelové komunikační systémy se zdůrazněním platnosti obecných norem elektromagnetické kompatibility.

Následující tabulky ukazují kmitočtové příděly pro jednotlivé multiplexy, přičemž A a B jsou multiplexy DVB-T a C, D a E multiplexy DVB-T2.

Kmitočty pro DVB-T sítě, kde pro červené TV kanály existují pouze příděly a černě označené mohou být použity výlučně až po 5. září 2020.

Mapka maďarských regionů dosahu jednotlivých vysílačů

Maďarský regulátor NNMH v červnu oznámil, že stávající operátor státem ovládaná společnost Antenna Hungária Zrt. (AH) bude i nadále provozovat digitální pozemní televizní síť v zemi dalších 12 let po vypršení platnosti stávající licence v září 2020, což je do roku 2032. Bude muset zajistit, aby veřejnoprávní vysílání zůstalo nezměněno a zdarma se současným zařízením zákazníků a aby služba měla 98 % pokrytí obyvatelstva, což nebude pro AH žádný problém. Pro tři sítě DVB-T2 však bude nutno vybudovat sofistikovanější řešení nejenom pro poskytování placených služeb, ale i vybudování dalších vysílacích míst s novými kmitočtovými příděly.

Kmitočty pro DVB-T2 sítě, kde pro červené TV kanály existují pouze příděly a černě označené mohou být použity výlučně až po 5. září 2020.

Začátek služby na síti DVB-T2/HEVC je v souladu s platností udělených práv k využívání kmitočtů plánován od 6. 9. 2020, její plné využití s novou technologií o 6 měsíců později. Zabezpečení nových přijímačů je ponecháno buď na předplatitelích, nebo na provozovateli sítě, který může set-top boxy uživatelům za úplatu nebo i zdarma poskytnout. Tato informace bude užitečná i pro diváky z jižní části Slovenska, kde je možný přeshraniční příjem maďarských multiplexů včetně placené služby „MinDig TV extra“ kódované systémem Connax.

Kompromisní řešení

Z dostupných informací vyplývá, že Maďarsko i nadále chce zachovat DTT vysílání i v zúženém pásmu. Zmíněné Rozhodnutí EP a Rady EU o využívání kmitočtového pásma zahrnuje i doporučení modernizace ve prospěch technologií účinněji využívajících spektrum např. formátem HEVC a DVB-T2, což maďarské řešení naplňuje jen pro část placených služeb. Dá se předpokládat, že stejně do roku 2032 bude muset i FTA vysílání přejít na doporučené standardy, nebo dojde k omezení kvality veřejnoprávního vysílání. Dalším problémem mohou být i 2 roky po roce 2030, do kdy je toto pásmo pro TV vysílání mezinárodně garantováno, ale Rozhodnutí EU 2017/899 však stanovuje využívání pásma 500 a 600 MHz primárně pro televizní vysílání nejméně do 2030, lze tak předpokládat, že toto pásmo bude dostupné pro televizní vysílání i po roce 2030.

Evropské rozhodnutí dále jednoznačně stanoví, že využívání 700 MHz pásma má být umožněno pro bezdrátové širokopásmové služby k 30. červnu. 2020, ale toto datum bude v Maďarsku překročeno o několik měsíců. I když je možné tento termín odsunout, je to jen z přesně definovaných důvodů, které by však byly jen těžko aplikovatelné. Uvedený kompromis však bylo jednoduché v rámci státních společností dohodnout. Otázkou je však dopad překročení červnového termínu na sousední státy, které budou chtít pásmo 700 MHz využívat pro mobilní sítě 5G. Například v Rakousku se pásmo 700 MHz vydražilo již v březnu tohoto roku.

Zdroj:

[1] http://english.nmhh.hu/document/190192/uhf_vhf_3_national_roadmap_eng.pdf

Vstup do Diskuse

Napsat komentář