Satelitáři neuspěli s námitkami proti změnám přídělů kmitočtů celoplošných DVB-T sítí

1 komentář 1.8.2019 / Jan Potůček

Operátoři multiplexů 1, 2, 3 a 4 žádají o změnu kmitočtů pro celoplošné vysílání v novém vysílacím standardu DVB-T2, a to na základě novely Zákona o elektronických komunikací z roku 2017.

Bez úspěchu skončily námitky poskytovatelů placených satelitních služeb proti žádostem provozovatelů čtyř celoplošných sítí pro pozemní digitální televizní vysílání DVB-T o pozměnění a prodloužení jejich kmitočtů až do konce roku 2030. Multiplexy 1, 2, 3 a 4 by tak měly pokračovat ve vysílání i po uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz, ale v novém vysílacím standardu DVB-T2. Kmitočtové změny jsou vynuceny uvolněním televizního pásma 700 MHz pro mobilní sítě, které proběhne už v příštím roce. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vyhlásil k žádostem České televize, Českých Radiokomunikací, společností Czech Digital Group a Digital Broadcasting veřejnou konzultaci, v níž se proti požadovanému prodloužení pozměněných kmitočtů všech čtyř celoplošných sítí DVB-T postavili nejen satelitní, ale i někteří mobilní operátoři. Podle jejich tvrzení by prodloužení kmitočtů narušilo hospodářskou soutěž.

Hlavními kritiky prodlužování kmitočtů jsou Česká asociace satelitních operátorů (ČASO), která sdružuje dva největší poskytovatele placené satelitní televizi v tuzemsku, služeb Skylink a Digi TV, a společnost M7 Group, která je provozovatelem Skylinku. ČASO se dlouhodobě snaží zpochybnit nejenom důvody pro přechod na DVB-T2, ale i prodlužování pozměněných kmitočtů a společně s provozovatelem Skylinku požadují, aby na kmitočty sítí určených pro vysílání komerčních televizí bylo vypsáno veřejné výběrové řízení, případně aukce. Skylink dokonce ČTÚ zaslal dopis, v němž vyjádřil zájem o kmitočty celoplošného multiplexu 2, který provozují České Radiokomunikace a vysílají v něm hlavní programy televizních skupin Nova, Prima a Barrandov. Telekomunikační úřad však jeho požadavek odmítl.

Satelitní asociace se snažila zpochybnit prodlužování pozměněných kmitočtů pro celoplošné multiplexy 1, 2, 3 a 4

Skylink žádal kmitočty pro DVB-T2, musí ale počkat

„Úřad konstatuje, že při svém rozhodování je zcela vázán úpravou v § 22a odst. 1 a 3 Zákona a příslušnými ustanoveními Diginovely. Rozhodování Úřadu je vždy v souladu s relevantní právní úpravou. Již v odpovědích na dopisy, které spol. M7 Group SA Úřadu adresovala, bylo jasně vysvětleno, že případné udělení dalších přídělů rádiových kmitočtů, včetně formy jejich udělení, termínů a podmínek bude řešeno po dokončení procesu přechodu zemského televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 a dosažení konečné podoby finálních vysílacích sítí DVB-T2,“ odpověděl ČTÚ. Jinými slovy, další zájemci o provozování celoplošných sítí DVB-T2 nemají šanci získat kmitočty po celoplošných multiplexech 1, 2, 3 a 4.

Podezření ČASO, že prodlužování pozměněných kmitočtů celoplošným sítím DVB-T až do roku 2030 bude nedovolenou veřejnou podporou, telekomunikační úřad odmítl s tím, že tento krok neodporuje národní ani evropské legislativě. „Z informací dostupných Úřadu z probíhajícího jednání s Evropskou komisí nejsou Úřadu známy skutečnosti o případných dopadech na zamýšlený úkon Úřadu. Úřad postupuje v souladu s národní i evropskou právní úpravou a nemá důvod se domnívat, že by předmětná ustanovení Diginovely byla v rozporu s evropským právem,“ napsal ve vypořádání připomínek ČTÚ. „Jak Úřad jasně uvádí, konzultuje záměr rozhodnout o změně přídělu rádiových kmitočtů postupem podle § 22a Zákona, tj. nejedná se ani o výběrové řízení podle § 21 Zákona ani o obnovu přídělu podle § 20 odst. 5 Zákona. Z uvedeného je proto zřejmé, že předmětem řízení nejsou žádné platby či kompenzace,“ dodal pak úřad na dotaz mobilního operátora Vodafone, který je zároveň novým majitelem největší tuzemské kabelové společnosti UPC Česká republika.

Proti prodlužování kmitočtů se postavil i nový majitel kabelové společnosti UPC v Česku, mobilní operátor Vodafone

Prodloužení kmitočtů je dané diginovelou

ČTÚ fakticky ani nemůže žádosti operátorů multiplexů 1, 2, 3 a 4 na prodloužení pozměněných kmitočtů odmítnout, protože toto prodloužení jim garantuje tzv. diginovela zákona o elektronických komunikacích z roku 2017. „V čl. II bod 5 Diginovely je uvedeno, že Úřad při změně přídělu na žádost podanou v souladu s Diginovelou postupuje obdobně jako v případech dle § 22a Zákona. To znamená, že také posuzovaná zákonná kritéria uvedená v § 22a odst. 3 Zákona se uplatní obdobně. Posouzení těchto kritérií však nedává Úřadu v tomto případě pravomoc odchýlit se od postupu či obsahu změny přídělů rádiových kmitočtů předvídaného Diginovelou. Úřad tedy na základě vyhodnocení těchto kritérií neposuzuje, zda by obsahové náležitosti zamýšlené změny přídélů měly být odlišné od obsahových náležitostí předvídaných Diginovelou,“ uvedl k tomu ČTÚ ve vypořádání připomínek k zamýšlenému prodlužování kmitočtů.

„Úřad posuzuje pouze, zda by zamýšlená změna přídělů, tak jak je předvídána Diginovelou, mohla podstatným způsobem zasáhnout do stávajícího stavu hospodářské soutěže a tuto hospodářskou soutěž narušit. V tomto smyslu tedy posouzení „potřeby zajištění hospodářské soutěže“ v rámci změny přídělů v Diginovele předvídaném rozsahu není nástrojem podpory hospodářské soutěže a Úřad se ve svém posouzení zaměřuje na zajištění stávajícího stavu hospodářské soutěže,“ odpověděl telekomunikační úřad na připomínku mobilního operátora T-Mobile Czech Republic, který se obává narušení hospodářské soutěže, pokud budou kmitočtové příděly multiplexům 1, 2, 3 a 4 prodlouženy automaticky až do roku 2030. ČTÚ argumentuje Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání kmitočtového pásma 470 –790 MHz v Unii na uvolnění pásma 700 MHz ve prospěch mobilních širokopásmových sítí. Připomínka T-Mobile je poněkud zvláštní, protože právě mobilní operátoři budou v blízké době benefitovat z pásma 700 MHz, které bude vynuceně odňato operátorům televizního vysílání v jejich prospěch.

ČTÚ se při rozhodování o prodloužení kmitočtových přídělů pro celoplošné sítě DVB-T odvolává na diginovelu zákona o elektronických komunikacích

ČTÚ: Uvolnění pásma 700 MHz poškozuje pouze terestriku

„Vynuceným uvolněním pásma 700 MHz jsou, jako jediné z distribučních platforem TV a R signálu, dotčeny sítě zemského digitálního šíření TV a R signálu. Ve vztahu k předmětu daného správního řízení proto národní zákonná úprava v Diginovele této platformě stanoví možnost získat náhradní kmitočty (náhradou za pásmo 700 MHz). Návrh opatření Úřadu dle Diginovely je v souladu s Rozhodnutím. Tímto postupem se zamezí snížení dostupnosti terestrického příjmu oproti současnému stavu. Úřad v této souvislosti připomíná, že jeho záměrem je provést změnu přídělů rádiových kmitočtů pro stejný počet vysílacích sítí, jaký je celoplošně provozován držiteli přídělů v současnosti, u kterých dojde k odnětí kmitočtů pásma 700 MHz nebo ke změně kmitočtů tak, aby odpovídaly nově sestavenému kmitočtovému plánu,“ konstatuje ČTÚ.

Telekomunikační úřad také zdůraznil, že provozovatelé ostatních distribučních platforem, jako je satelitní, kabelová a IP televize, nejsou odebráním kmitočtového pásma 700 MHz nijak dotčeni a negativní vliv má tedy pouze na terestrickou televizní platformu. „Úřad proto neshledal v rámci posouzení kritérií dle § 22a odst. 3 Zákona dopad zamýšlené změny přídělů na hospodářskou soutěž, který by odůvodňoval jiný postup Úřadu než v souladu se zákonnou úpravou specifikovanou v Diginovele,“ dodal ČTÚ. O prodloužení pozměněných kmitočtů pro celoplošné vysílání multiplexů 1, 2, 3 a 4, resp. jejich pokračovatelů – sítí 21, 22, 23 a 24 – musí ČTÚ rozhodnout v nejbližších měsících, protože přechod na nové kmitočty s vysíláním již v standardu DVB-T2 začne již letos v listopadu a plně pak od ledna příštího roku. Kmitočtový refarming musí být dokončen do konce června 2020 tak, aby bylo pásmo 700 MHz uvolněno pro budoucí využití 5G sítěmi.

Vstup do Diskuse

Jeden komentář: “Satelitáři neuspěli s námitkami proti změnám přídělů kmitočtů celoplošných DVB-T sítí”

  1. Motylekpetr napsal:

    Tak samozřejmě. Ještě aby to nezamítli…

Napsat komentář