Sítě 5G v době koronavirové krize: Jak se posunula příprava aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz?

Podle prováděcího rozhodnutí Evropské komise má být část televizního spektra od poloviny tohoto roku vyčleněna pro mobilní širokopásmové sítě, které by měly fungovat v souladu s dlouhodobě vypracovanou specifikací IMT-2020 ITU.

Ani koronavir tento termín, na rozdíl od pozastaveného TPP, nezměnil.U nás měla v polovině dubna skončit veřejná diskuze k návrhu na výběrové řízení na 5G sítě v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. V důsledku mimořádné situace byl termín podání připomínek prodloužen do 4. května a připravovaná aukce na tyto kmitočty těžko proběhne do poloviny roku. V sousedním Německu jsou již sítě 5G budovány, v Maďarsku byl tendr ukončen ve zrychleném řízení začátkem března a napaden vyloučeným operátorem, v Polsku bylo výběrové řízení na pásmo 3,4 GHz odsunuto.

Význam sítí 5G pro video služby

5G je nová širokopásmová technologie, která umožní nové služby pro spotřebitele a podnikové uživatele. Očekává se, že bude poskytovat velmi rychlé bezdrátové připojení s nízkou latencí a vysokou spolehlivostí, což může provozovatelům vysílání umožnit efektivněji vytvářet obsah a zlepšovat nabídku pro diváky a posluchače. Vysílatelé doufají, že 5G lze využít ke zlepšení technické a provozní efektivity, zvýšení flexibility a v konečném efektu i snížení výrobních nákladů. 5G také umožní nové pracovní postupy, zejména v oblasti shromažďování zpráv, vzdálené produkce, pokrytí živých událostí a zapojení uživatelů do virtuální nebo rozšířené reality. Pojďme se podívat na technické aspekty vyhlašovaného výběrového řízení u nás.

 

Přehled možných využití sítí 5G fáze 2 v souladu s IMT-2020

Podmínky výběrového řízení (pásmo 700 MHz)

Mnohařádkový dokument popisuje obecné podmínky průběhu výběrového řízení, nastavení minimální ceny, aukčních přírůstků a dalších administrativních podmínek. Součástí jsou i rozvojová kritéria v pásmu 700 MHz, která jsou stanovená tak, aby přispěla k zajištění celoplošného pokrytí území České republiky sítěmi 5G s využitím těchto rádiových kmitočtů a navíc se bude přihlížet na vyjmenované obce s nedostatečným pokrytím mobilními službami. Záměrem aukce je zabezpečit celoplošně dostupné služby elektronických komunikací poskytované s využitím nejnovějších technologických standardů a tím současně zabezpečit co nejefektivnější využívání rádiových kmitočtů.

Standardy, kmitočty, úrovně a rušení

Technické podmínky pro 700 MHz pásmo vycházejí z Rozhodnutí EK 687 z roku 2016 a definují provoz s kmitočtově děleným duplexem (FDD) s tím, že downlink ze základnových stanic je umístěn v horní části pásma, zatímco uživatelské terminály v části sousedící s televizním pásmem. Samostatná kapitola je věnována ochraně před rušením televizního signálu jak zkušebním provozem základnových stanic, tak i informováním místních samospráv 30 dní před každým spuštěním základnové stanice do zkušebního provozu. To by mělo upozornit všechny majitele televizních antén a rozvodů, aby si zajistili vhodné filtry zejména v oblastech, kde používali kanály 57 – 60.

Párové kmitočtové uspořádání FDD u 700 MHz spektra (dle : ECC/DEC(15)01)

Oproti zmíněnému rozhodnutí Komise je stanovena mezní hodnota vyzářeného výkonu EIRP uvnitř bloku o šířce 5 MHz o 2 dBm níž na 62 dBm. Mobilní uživatelská zařízení budou vysílat v rozsahu703 – 733 MHz, tj. na stávajících TV kanále ch 50 – 54. I když TV programy na této frekvenci již po ukončení přechodu na tomto kanále nebudou, vstupní díly přijímačů i STB mají toto pásmo až do 60. kanálu otevřené. Zda nedojde k rušení, bude záležet na správném továrním zpracování a dodržení předpisů EMC jak u přijímačů, tak i ze strany výrobců mobilních terminálů. Předepsaná střední hodnota vyzářeného výkonu v jednom bloku je podle Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC(15)01 pro uživatelské terminály stanovena na 23 dBm, na spodním okraji pásma -7 dBm. Maximální výkon nežádoucího vyzařování u koncového zařízení do televizního spektra je -42 dBm.I tak bude lepší u domácích zvukových instalací používat optické výstupy nebo kvalitní stíněné kabely. Nejbližší kmitočtu kanálu 48 tj. 694 – 703 MHz jsou dle rozhodnutí Komise uvažovány pro provoz bezdrátových zvukových zařízení (mikrofony, klopáky) a nejsou samozřejmě předmětem této aukce a v domácích podmínkách by se neměly projevit.

Jaké budou možnosti našich sítí?

V materiálu, který byl předložen k veřejné diskuzi, jsou podrobně popsány další podmínky jako závazky národního roamingu, přechody, převody a další dispozice s kmitočtovými právy včetně rozvojových kritérií, tj. územního pokrytí a časových lhůt. Zahájení poskytování služeb v pásmu 700 MHz je stanoveno na 18 měsíců od data rozhodnutí o přídělu, zhruba tedy v roce 2022. Jako podmínka použití standardu se ve Výzvě předložené k diskuzi uvádí standard ETSI odpovídající 3GPP Release 15, který však je již platný a v některých zemích již instalován. V tomto roce bude finálně dokončen tzv. Release 16, který je považován za plný 3GPP 5G systém s těmito funkcemi: ultraspolehlivost (UR) s ultranízkou latencí (URLLC) mimo jiné jako základ pro buňkové podpory IoT, zdokonalená podpora služeb služeb propojení automobilů (V2X), přístup 5G k satelitům, s možností priority multimediálních služeb, streamingu a televizního vysílání. Dle sdělení vícepresidenta společnosto Qulacomm Lorenza Casacia, by v polovině roku 2022 měly být výrobky podle tohoto standardu na trhu. Bylo by dobré, aby podmínky budoucí držitele práv mandatorně zavazovaly využívat nejmodernější technologie s největším a nejširším potenciálem využití i při rozvoji AI (umělé inteligence) v průmyslu.

Mapa sítí 5G v Evropě (zdroj: https://www.speedtest.net/ookla-5g-map) zachycuje komerčně využívané instalace (7281), s využitím pro vybrané skupiny(17) a testovací stanice (193). V Čechách chybí testovací stanice Vodafonu v Karlových Varech, je znázorněna jen kolínská O2.

V souvislosti s Výzvou ČTÚ k výběrovému řízení poněkud bizarně působí již zveřejněná připomínka asociace sdružující provozovatele satelitního a IPTV vysílání (ČASO), která zpochybňuje výběrové řízení právě v pásmu 700 MHz. Na základě své poslední stížnosti k Evropské komisi z 10. října 2019 proti Rozhodnutí ČTÚ o prodloužení přídělů stávajícím operátorů ČASO dovozuje, že dokud nejsou všechna šetření EK ukončena, může hypoteticky nastat případ, že dnešní kmitočty na kanálech 49-60 budou zpětně navráceny do stavu před TPP, resp. budou provozovány do ukončení jejich původní platnosti tj. do období 2021 – 2024 a tak ČTÚ vystavuje případné zájemce o kmitočty z pásma 700 MHz významnému riziku, že se zúčastní výběrového řízení i o frekvence, jejichž přidělení může být zpochybněno. Jako IPTV provozovatelé, jak sami o sobě říkají, si tak vlastně dávají vlastní gól, neboť celý přechod a uvolnění pásma, kromě výše zmíněných nových služeb, má významně posílit kapacitu sítí v době, kdy přenosy videa na bázi IP, včetně HbbTV, enormně narůstají, což vede k omezování šířky pásma, bitové rychlosti a kvality.

Zatímco u nás nad problematikou sítí standardu 5G diskutujeme, v zemích, kde již sítě 5G jsou provozovány, zejména ve Spojeném království, probíhá vášnivá diskuze o vlivu této technologie na šíření nového koronaviru. O tom ale v některém z dalších článků.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář