Sloučit „velké“ a „malé“ rozhlasové licence přidělené stejnému programu navrhuje vládní poslanec Ondřej Lochman (STAN). Zrušil by tak samostatné licence pro analogové dokrývače jednotlivých komerčních rádií a ponechal jednu pro všechny vysílače a dokrývače.

Lochmanův návrh je druhým pozměňovacím návrhem k vládní novele zákona o elektronických komunikacích, který se dotýká rozhlasového vysílání a konkrétně pak zákona o rozhlasové a televizním vysílání, jimiž má dnes odpoledne zabývat plénum Poslanecké sněmovny. Poslanec navrhuje, aby provozovatelé komerčních rádií mohli sloučit všechny licence pro analogové vysílání konkrétního programu do jedné. Nyní to v praxi funguje tak, že komerční rádio má „hlavní“ licenci na silný vysílač nebo vysílače a k ní postupně získávalo další samostatné „menší“ licence pro dokrývače.

„Stávající situace, kdy někteří provozovatelé mají dvě a více licencí k vysílání jednoho (totožného) programu, která byla způsobena udělováním tzv. „dokrývacích kmitočtů“ ke klíčovým „velkým“ kmitočtům, a měla svůj původ v judikatuře, se jeví s ohledem na přechod na digitalizaci jako ne příliš šťastná,“ vysvětluje Ondřej Lochman. „Dokrývací kmitočty slouží k dokrytí převážně okrajových částí území vysílaným programem zejména tam, kde byla zhoršená kvalita pokrytí signálem vysílaného programu „velkého“ kmitočtu a vysílají zpravidla ten samý program, jako „velké“ kmitočty. „Velké“ kmitočty byly udělované jako první a u všech již nastala změna na transformační licence,“ dodal poslanec.

Pozměňovací Návrh Ondřeje L… by Jan.Potucek

Pozměňovací návrh má vrátit DAB+ do hry Ruší omezení počtu celoplošných licencí

Licence pro dokrývače komplikují vstup do DAB+

Transformační licence zavazuje provozovatele komerčních rádií k přechodu na pozemní digitální rozhlasové vysílání DAB+ poté, co vláda určí harmonogram takového přechodu. Za přijetí takového závazku může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) danému provozovateli podruhé automaticky prodloužit licenci pro vysílání v analogovém FM pásmu (zákon o rozhlasovém a televizním vysílání přitom připouští jen jedno automatické prodloužení a po vypršení druhé lhůty platnosti licence má být na kmitočty vypsáno licenční řízení, kterého se může zúčastnit kdokoli). Na transformační licence byla ale převedena pouze oprávnění pro využívání silných vysílačů, nikoli u dokrývačů.

„U dokrývacích kmitočtů se s ohledem na datum jejich pozdějšího udělení zatím neprovedla změna na transformační licence. Přitom v případě přijetí rozhodnutí vlády o přechodu na digitální rozhlasové vysílání mají provozovatelé povinnost uskutečnit přechod i pro tyto dokrývací kmitočty. Už nyní se ví, že převedení všech těchto „rozštěpených“ licencí na digitální licence by nebylo možné provést, a to jak z obchodně ekonomických, tak i z kapacitních důvodů,“ vysvětluje poslanec Lochman. Navrhuje proto, aby byly všechny licence ke stejnému programu sloučeny do jedné, přičemž by si sám provozovatel konkrétního rádia rozhodl, která z jeho licencí by to byla. Zbylé licence by zanikly.

Obrat: ČTÚ stahuje návrh aukce DAB+ Šlo prý o unáhlený krok Hany Továrkové

Konec správních poplatků za dokrývací licence

„Navrhovaná změna by výše uvedený problém vyřešila a připravila by celé rozhlasové prostředí na přechod na digitální vysílání za situace, kdy je zcela zřejmé, že by tyto dokrývací kmitočty nebylo možné transformovat do digitálního vysílání jako samostatné kmitočty. Záměrem předkládané novely je tedy umožnit transformaci dokrývacích licencí na transformační a následně jejich konsolidaci, která umožní sloučení více licencí jednoho provozovatele rozhlasového vysílání, na základě kterých provozovatel vysílá jeden (totožný) program, definovaný názvem programu a základními parametry vysílání, do jedné licence, která bude mít status transformační licence. Výsledkem by tedy měla být jedna licence s vlastnostmi a parametry transformační licence,“ dodává v pozměňovacím návrhu Ondřej Lochman.

Zároveň by provozovatelé byli oproštěni od správních poplatků za každou jednu licenci pro dokrývač malého výkonu. Výhodné by to mělo být i pro RRTV, jíž by se snížil počet vydaných licencí pro rozhlasové vysílání a celý systém by byl lépe připraven na přechod k digitálnímu vysílání. „Vyřešil by se tak i nejednoznačný postup a různorodost interpretace stávající právní úpravy (zejména čl. II. odst. 10 ve spojení s odst. 6 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů) ve vztahu k jiným než transformačním licencím, uděleným na dobu kratší 8 let,“ uzavřel poslanec.

Image by Freepik