Zásadní revizi Strategie správy spektra chystá Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Dokument, který vznikl v roce 2015 jako podklad pro naplňování cílů státní politiky Digitální Česko, za osm let své existence neprošel žádnou větší aktualizací a ČTÚ k němu vypracoval dvě situační zprávy o stavu plnění.

První situační zprávu v roce 2018 schválila vláda, druhou připravil ČTÚ loni a vláda se jí dosud nezabývala. Od roku 2015 se ale situace ve využívání spektra zásadně změnila. Došlo k uvolnění frekvenčního pásma 700 MHz pro potřeby mobilních operátorů a jejich sítí 5G, s nímž souvisela i druhá televizní digitalizace a přechod z terestrického digitálního vysílání ve standardu DVB-T na novější a efektivnější standard DVB-T2. ČTÚ po letech příprav dospěl do finální fáze výběrového řízení na provozovatele sítí pro zemský digitální rozhlas ve standardu DAB+, které začne tento měsíc a vyvrcholit by mělo koncem roku. Mezitím se zintenzivňují tlaky mobilních operátorů na získání další části spektra pro mobilní datové sítě a oproti tomu operátoři terestrických televizních sítí usilují o frekvence pro vysílání 5G Broadcast.

DVB-T2 v Česku zůstane i po roce 2030 MPO to slíbilo na konferenci DIGIMEDIA 2023

Návrhy přijímá telekomunikační úřad do 31. srpna

„Strategie počítá s opatřeními k podpoře a rozvoji vysokorychlostního přístupu k internetu, včetně dalších aplikací poskytovaných vysokorychlostními sítěmi mobilní i pevné povahy. Navržené kroky směřují především k rozšíření dostupnosti dalších částí rádiového spektra pro tyto služby, a to jak pro jeho licencované, tak i bezlicenční využití širokopásmovými přístupovými sítěmi,“ přiblížil ČTÚ plány na aktualizaci Strategie správy spektra, ke které přizval i odbornou a širokou laickou veřejnost. Nová Strategie by podle úřadu měla podporovat inovace, hospodářský rozvoj a kvalitní komunikační služby pro všechny občany a podniky v České republice a zajistit efektivní a udržitelné využívání rádiového spektra pro současné i budoucí potřeby ČR.

Podněty od veřejnosti mohou zahrnovat jak návrhy pro konkrétní kmitočtová pásma a odborné oblasti, tak například obecnější principy, které přispějí k rozvoji společnosti, hospodářství, vědy, inovacím, mezinárodní spolupráci či automatizaci správy spektra v budoucím období. „Nejedná se o však o veřejnou konzultaci, obdržené náměty proto nebudeme zveřejňovat ani vypořádávat,“ upozornil ČTÚ, který podněty k aktualizaci Strategie správy spektra přijímá do konce srpna na e-mailové adrese podatelna@ctu.cz s označením „STRATEGIE SPEKTRA“. Úřad zároveň zveřejnil původní a dosud platný dokument z roku 2015 i obě situační zprávy z let 2018 a 2022. V té poslední z loňského srpna se ČTÚ zamýšlí nad budoucností terestrického televizního vysílání v pásmu UHF.

No change pro pásmo 600 MHz má šanci, říká bývalý šéf ČTÚ Pavel Dvořák

Vznikne samostatná koncepce pro pásmo UHF?

„Národní koncepce využití pásma 470–694 MHz musí vzejít z celospolečenské diskuse založené na podrobných objektivních ukazatelích a východiskách vyvažujících jednotlivé potřeby a trendy. Protože takové informace nejsou v době vypracování této Situační zprávy identifikovány a zpracovány v potřebné míře detailu a relevance, je touto Druhou Situační zprávou navrženo vypracovat Koncepci pásma 470–694 MHz z pohledu správy spektra. Dokument byl měl zohlednit národní potřeby zemského televizního vysílání, roli stávajících a nových distribučních platforem, potřebu udržení duality TV vysílání z hlediska programů provozovatelů TV vysílání ze zákona i provozovatelů TV vysílání s licencí, zahrnout potřeby mobilních sítí a dalších uživatelů spektra a přihlédnout k podpoře investic a inovací,“ uvedl ČTÚ.

Vypracování koncepce pásma 470–694 MHz by podle telekomunikačního úřadu mělo koordinovat ministerstvo průmyslu a obchodu, které k tomu účelu ustaví expertní skupinu, jež sdruží zainteresované resorty, dotčené podnikatelské skupiny, potenciální uživatele kmitočtů a další zástupce. Podle Světové radiokomunikační konference WRC-19 je toto pásmo nejméně do roku 2030 garantováno pro zemské digitální televizní vysílání. Právě do roku 2030 přidělil ČTÚ kmitočty celoplošným sítím DVB-T2. Jejich operátoři předpokládají, že terestrické televizní vysílání bude pokračovat i po roce 2030. Půldruhého roku před vypršením platnosti kmitočtových přídělů mají ze zákona možnost požádat o jejich prodloužení a úřad by jim měl vyhovět. Pouze v případě, že o toto prodloužení nepožádají, vypíše ČTÚ na takové kmitočty výběrové řízení.

Čeští mobiláři chtějí pásmo 600 MHz Navrhují koprimární využití UHF

Štítky