Terestrické televizní vysílání v Evropě bude pokračovat ve stávajícím rozsahu i po roce 2030. Rozhodla o tom Světová radiokomunikační konference WRC-23, která dnes končí v Dubaji. Za českou stranu závěrečné dokumenty podepsali zástupci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

Budoucnost pásma 470–694 MHz, využívaného v Evropě pro pozemní televizní vysílání (DTT), bylo jedním z klíčových témat WRC-23. Zájem o část tohoto pásma projevili mobilní operátoři, jimž při přechodu na terestrické digitální televizní vysílání a poté na nový vysílací standard DVB-T2 připadla již pásma 800 a 700 MHz. Nově schválené podmínky vycházející z evropského návrhu zajišťují dlouhodobou mezinárodní ochranu DTT. Celé pásmo, včetně 600 MHz, zůstává v Evropě přiděleno pro přednostní televizní vysílání minimálně do roku 2031, kdy proběhne další světová radiokomunikační konference.

UHF pásmo pro TV v Evropě je potvrzeno Přípravná skupina CEPT schválila plán pro WRC 23

Podmínky nadále garantují státům možnost využívání plného rozsahu kmitočtů pro DTT v dlouhodobém horizontu. „Výsledky konference považuji pro Evropu i pro Českou republiku za úspěšné. Byla prosazena řada evropských návrhů a pozic. Konference WRC-23 potvrdila mezinárodní ochranu kmitočtů pro terestrické vysílání,“ uvedl předseda ČTÚ Marek Ebert. Pro situaci v České republice pak bude klíčová revize Strategie správy spektra, kterou připravuje právě ČTÚ. Mezinárodní telekomunikační unie totiž do značné míry ponechává na jednotlivých státech, jak s kmitočty, na kterých nyní probíhá televizní vysílání, naloží.

V loňské situační zprávě k naplňování Strategie využívání spektra ČTÚ uvedl, že je třeba vypracovat národní koncepci využití pásma 470-694 MHz, která vzejde z celospolečenské diskuse založené na podrobných objektivních ukazatelích a východiscích vyvažujících jednotlivé potřeby a trendy. „Protože takové informace nejsou v době vypracování této Situační zprávy identifikovány a zpracovány v potřebné míře detailu a relevance, je touto Druhou Situační zprávou navrženo vypracovat Koncepci pásma 470–694 MHz z pohledu správy spektra. Dokument byl měl zohlednit národní potřeby zemského televizního vysílání, roli stávajících a nových distribučních platforem, potřebu udržení duality TV vysílání z hlediska programů provozovatelů TV vysílání ze zákona i provozovatelů TV vysílání s licencí, zahrnout potřeby mobilních sítí a dalších uživatelů spektra a přihlédnout k podpoře investic a inovací,“ konstatoval ČTÚ.

Česko zreviduje Strategii spektra ČTÚ žádá veřejnost o podněty