Tři celoplošné a 27 regionálních sítí pro terestrické digitální rozhlasové vysílání je konečný počet rozhlasových multiplexů pro český trh a žádné další už nevzniknou. V návrhu aktualizace Plánu využití rádiového spektra (PVRS) v pásmu 174 až 230 MHz to uvádí Český telekomunikační úřad.

Uzavření rozhlasového trhu po úspěšné aukci kmitočtů pro sítě DAB+ určené komerčním rádiím je hlavní myšlenkou návrhu opatření obecné povahy od ČTÚ, které se zabývá využitím části kmitočtového spektra, konkrétně pásma 174 až 380 MHz. Podle dokumentu, k němuž úřad do 18. dubna přijímá připomínky, také skončí všechny dočasné sítě pro digitální rozhlas, které vysílají na základě individuálních oprávnění vydaných před zmiňovanou aukcí kmitočtů. „Úřad neprodlouží dobu platnosti individuálních oprávnění udělených před nabytím účinnosti této části plánu. Výjimkou jsou individuální oprávnění udělená na základě přídělu,“ uvádí v návrhu ČTÚ. Většině dočasných sítí DAB+ končí platnost individuálních oprávnění k využívání kmitočtů na konci tohoto roku.

Co se stane se starými sítěmi DAB+? Většině vyprší licence ke konci roku

Nikdo si nebude moci najít kmitočty mimo aukci

Nejpozději od příštího roku by tak měly existovat pouze tři celoplošné multiplexy DAB+, a to síť A pro Český rozhlas (vysílá pod názvem ČRo DAB+), síť B pro Czech Digital Group (nástupce nynější sítě CRA DAB+ od Českých Radiokomunikací) a síť C pro RTI cz (nástupce nynějších sítí RTI cz na jihu a západě Čech a v Praze), a dále 27 regionálních sítí DAB+ přidělených v aukci kmitočtů. „Nově je tedy stanoveno, že počet práv je v rozhlasové službě v pásmu 174–230 MHz omezen a celkový počet práv odpovídá počtu 30 vysílacích sítí, které lze z disponibilních bloků T-DAB sestavit. Nově je také stanoveno, že individuální oprávnění v rozhlasové službě budou v souladu se zákonem v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz udělována držitelům přídělů a jen v rámci skupinových přidělení obsažených v jejich přídělech,“ vysvětluje ČTÚ.

Najde-li si tedy někdo kmitočty vhodné pro digitální rozhlasové vysílání nad rámec dnešních sítí, nebude si o ně moci požádat, pokud nepatří mezi osmici vítězů aukce kmitočtů pro DAB+ nebo pokud nepůjde o Český rozhlas. ČTÚ ale počítá s jednou možnou výjimkou: „V souladu se zněním § 17 odstavce 11 písm. h) a § 22 odstavce 8 zákona Úřad udělí individuální oprávnění i osobě, které držitel přídělu udělil souhlas, nesmí však dojít k porušení podmínek stanovených ve vyhlášení výběrového řízení a v přídělech.“ Pokud si budou chtít operátoři vysoutěžených sítí DAB+ požádat o dokrývače, neměl by to být problém, žádostem o celé nové bloky ale úřad nevyhoví. „Úřad nebude provádět žádné koordinace bloků T-DAB nad rámec bloků T-DAB uvedených v příloze č. 2 této části plánu,“ odkazuje se ČTÚ na seznam bloků zařazených do aukce kmitočtů a veřejnoprávní sítě.

Spustili jsme databázi sítí DAB+: obsahuje multiplexy vydražené v aukci

Vysílače můžou být i mimo pokrývané území, povolí ČTÚ

„Důvodem je zajištění nediskriminačních podmínek pro hospodářskou soutěž operátorů vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání,“ vysvětluje ČTÚ, proč neumožní další koordinaci sítí DAB+ nad rámec proběhlé aukce. „Z hlediska podmínek pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání je možné v předmětném pásmu uspokojit pouze omezený počet zájemců. Počet práv k využívání kmitočtů je omezen v celém pásmu, a tak v souladu se zněním zákona jsou individuální oprávnění udělována pouze držitelům přídělů v rámci jejich přídělu. Nelze tedy prodloužit dobu platnosti individuálních oprávnění udělených před účinností této části plánu na základě původních podmínek, protože by to narušovalo rovnou hospodářskou soutěž s držiteli přídělů, kteří své příděly získali za cenu stanovenou na základě výsledků výběrového řízení,“ doplnil pak ČTÚ, proč nebude možné prodloužit oprávnění pro vysílání dočasných sítí DAB+.

Návrh na aktualizaci PVRS rovněž počítá s tím, že operátoři jednotlivých sítí pro digitální rozhlas budou moci žádat o možnost využití vysílače, který se nachází mimo oblast pokrytí jejich sítí, pokud se tento vysílač nachází na hraně regionu, pro který získali kmitočty a vysílá směrem do území, pro které mají oprávnění pro vysílání. „Za využití v rámci územního rozsahu skupinového přidělení je považováno i žadatelem odůvodněné umístění vysílače v těsném sousedství skupinového přidělení za účelem vysílání na území příslušného skupinového přidělení. Udělení individuálního oprávnění pro vysílač umístěný uvnitř, případně vně hranic příslušného skupinového přidělení je podmíněno úspěšnou mezinárodní a národní koordinací předmětného bloku T-DAB na požadované konkrétní stanoviště,“ dodal ČTÚ.

Dočká se DAB po 30 letech zájmu posluchačů? Úspěšná dražba 29 sítí DAB v ČR tomu napovídá

Štítky