Mezi připomínkami v rámci veřejné konzultace k návrhu aktualizace Plánu využití rádiového spektra (PVRS) od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz se objevil názor, že Návrh PVRS znemožňuje budoucí vznik malých městských či komunitních DAB+ sítí s velmi malým výkonem, pokrývající jen malé území. Podívali jsme jaké je místní vysílání u nás a v několika dalších zemích.

Připomínkován je zejména návrh ČTÚ obsažený v článku 7 odst.10 Návrhu, aby se napříště neprováděly žádné koordinace bloků T-DAB nad rámec bloků T-DAB uvedených v příloze č. 2., což by znamenalo neudělení jakýchkoli individuálních oprávnění nad rámec přídělů, tj. případným jiným společnostem než těm, které vzešly z lednové aukce.

Námitky zveřejněné v diskusi k navrhovaným pravidlům využívání části kmitočtového spektra pro digitální rozhlas jsme podrobně uvedli v článku

Pět z osmi operátorů odmítá změny v DAB+ ČTÚ přišlo 14 připomínek k revizi spektra

V mnoha připomínkách vítězů aukce (a dalších fyzických osob) na regionální sítě , oproti těm co získali 2 celoplošné sítě, se objevuje názor, že „Návrh by neměl znemožnit koordinaci jakéhokoliv dalšího kanálu/sítě pro DAB+ vysílání.“ Zmiňuje se platforma Open Dogital Radio, na níž je možné stavět malé a cenově nenákladné vysílání pokrývající jen města nebo menší region, což je údajně možno pozorovat na mnoha rozvinutých trzích, konkrétně bylo uvedeno jako příklad Švýcarsko. Těmto nízko výkonným stanicím by měl být dán prostor pro komunitní nebo studentská rádia, pro něž by provoz v komerčních sítích byl příliš nákladný. A FM pásmo je dnes zcela zaplněné, i když pro vysílače s výkonem 50–100 W vydávání licencí nebylo zastaveno.

Proti tomu jsou názory operátorů, kteří získali v aukci celoplošné sítě, a ne za zanedbatelné peníze. V první fázi je nutné, aby se všechny nové sítě – 2 celoplošné a 27 regionálních – rozjelo a následně je možno začít diskutovat, jak vyřešit případné další lokální požadavky. To jsme shrnuli v dalším článku

DAB+ aneb pozdě bycha honiti Proč revize spektra vzbuzuje vášně?

Jiná pravidla pro FM a pro DAB+

Je tu ale zásadní rozdíl mezi FM vysíláním na jednom kmitočtu a DAB+ kmitočtem, na kterém může vysílat celý multiplex, tj. soubor složený z mnoha programů, které je možné do něj zahrnout z různých primárních zdrojů.

Také je podstatný rozdíl v licencích. Podle stávajícího zákona o Rozhlasovém a televizním vysílání 231/2001 Sb. v platném znění zahrnují licence pro FM soubor technických parametrů (minimálně umístění vysílače a jeho výkon) ve shodě se stanoviskem ČTÚ a uchazeč o digitální rozhlasovou licenci prostřednictvím vysílačů může žádat o celoplošnou, regionální a místní, přičemž součástí žádosti je územní rozsah vysílání doložený diagramem využití rádiových kmitočtů (ve shodě s přídělem-allotmentem) opět ve shodě se stanoviskem ČTÚ.

Vzhledem k tomu, že současné vydražené příděly jsou pro sítě definovány jako celoplošné a regionální, pro případné žadatele o místní/lokální rozhlasové DAB vysílání z toho plyne, že místní digitální licence nemá šanci na udělení. Souhlasné stanovisko ČTÚ v případě, že navrhované PVRS vstoupí v platnost, může žadatel dostat, pokud uvede, že žádá o regionální vysílání a bude domluven s některým z provozovatelů, kteří v aukci získali regionální příděl.

Z místního vysílání k regionálnímu

Navíc, mezi současnými provozovateli vysílačů o malých výkonech cca 50 W s lokálním dosahem, jich mnoho není, ať už z nedostatku volných kmitočtů, nebo z toho důvodu, že tito provozovatelé tyto kmitočty získávali v zásadě svou vlastní přičinlivostí, ale v zásadě vždy s cílem své další expanze, když jim byla Radou udělena první licence na lokální informační program pro třeba jen 11 000 obyvatel, přesto s tím, že program bude šířen regionálně. Postupem času jim byly uděleny další licence s kmitočty malého výkonu a vytvořili malou regionální síť. Jak a kdy naplnili zákonnou podmínku pro regionální vysílání, tj. pokrytí více jak 1% obyvatel ČR (tj. zhruba 100 000), soubor technických parametrů již neobsahoval.

Všechny regionální sítě ve výběrovém řízení bezpochyby splňují podmínky regionálního vysíláním rozhlasové vysílání, které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat více než 1 % a méně než 80 % obyvatel České republiky. Pokud studentská a jiná nadšenecká rádia u nás existují, tak už dávno mnohem jednodušeji šíří svůj program přes internet.

Jak je to v zemích s rozvinutým trhem DAB+ vysílání

Za nejrozvinutější zemi v Evropě je možno považovat Norsko. V prosinci 2017 se Norsko stalo první zemí, která zcela vypnula národní služby FM a dokončila celoroční proces jejich vypínání region po regionu. 99,7 % populace má přístup k příjmu DAB+ k vysílání veřejné služby NRK – a 92,8 % ke komerčnímu vysílání.  NRK je dosažitelné ve dvou SFN sítích a dalších 5 regionálních, které využívají také bloky 13 E a F. K tomu existuje 37 lokálních multiplexů, z nichž několik má jen licenci a nevysílá a některé mají obsazeno jen několik programových pozic a několika bylo vysílání zastaveno.

Ve Švýcarsku

FM vysílání má být zastaveno počínaje rokem 2027. Vypnutí však bylo původně plánováno dříve; srpen 2022 pro rozhlasové stanice SRG a leden 2023 pro další rozhlasové stanice. Po protestech z populace organizátoři rádia poprvé oznámili prodloužení FM do konce roku 2024 a později do konce roku 2026, pokud opět nedojde k prodloužení, neboť odpůrci se ptají, co se stane s milióny funkčních analogových FM přijímačů.

Síť DAB+ je neustále rozšiřována, přičemž těžiště v nadcházejících letech je ještě v pokrytí tunelů, kde jsou v současné době stále mezery. V podstatě jsou zaplněny 4 vrstvy z celkových sedmi v německé, frankofonní a italské oblasti. Další rozvoj je podmíněn situací na trhu a možnostmi volných kmitočtů.

Sítě jsou provozovány pouze čtyřmi operátory, z nichž jeden je veřejnoprávní – SRG. Veřejnoprávní síť SRG zajišťující základní zásobení obyvatelstva na kanále 12 (A, C, D). Další 3 soukromé příliš lokálního obsahu nepřinášejí, jedná se zejména o hudební kanály, někdy doplněné o obsah ze sousední země, nebo oslovující menšiny.  Operátoři Swissmediacast (SMC) a Romandie Médias SA (RMS) v současné době nabízejí také různé jazykové regionální sítě

Za lokálního operátora je možno považovat společnost Digris, která již za 10 let vybudovala řadu místních DAB sítí (17), jejichž jednotlivé vysílače však pracují v mnoha případech v různých kmitočtových blocích a pokrývají větší území výkony mezi 30-40 dBW (1 – 10kW) , jako jsou v údolí Valais 2 vysílače v Crans-Montana o vyzářeném výkonu 36 dBW.  I ve městech se jedná o podobné výkony (Basilej 34 dBW, v Bernu 30 dBW). Výjimkou jsou pouze vysílače v italském kantonu Ticino, kde se jedná opravdu o nízko výkonné 5 W vysílače.

Pro léta 2025-2034 švýcarské Spolkové ministerstvo životního prostředí, dopravy, energetiky a komunikací (UVEK) vydalo začátkem ledna 15 licencí pro komerční místní rádia a deset pro doplňková neziskově organizovaná místní rádia v různých švýcarských kantonech. Pro zajímavost uvádíme jejich umístění a výši poplatků, převzaté ze Spolkového úřadu pro komunikace BAKOM.

Přehled pokrytých oblastí, výše poplatků a programů doplňkových neziskových rádií – držitelů licencí pro roky 2025-2034 (zdroj: BAKOM)

I když se zaznamenalo jasné zvýšení regionálních informací v místních rádiích rozhodně to neznamená, že by mohla být prostorem pro nadšenecká, komunitní nebo studentská rádia.

Komunitní rádia v UK

Shodou okolností současné době vyhlásil britský regulátor Ofcom veřejnou konzultaci, jak zefektivnit a zjednodušit klíčové závazky (licenční podmínky) komunitních rádií. Historie komunitních rádií ve UK sahá do roku 2005, kdy Ofcom začal udělovat první analogové licence. Dnes je funkčních asi 300 FM stanic, které stanovily základní podmínku pro fungování těchto rádií, zejména sociální přínos pro místní cílovou skupinu. Komunitní rozhlasové služby patří mezi nejmenší rozhlasové služby licencované společností Ofcom a v současné době mají vyšší stupeň regulace než mnohem větší komerční rozhlasové služby. Zjednodušení má podle stávajícího návrhu spočívat ve zrušení podmínek na specifický druh hudby, obsah mluveného slova, podmínku kvót originální a lokální produkce a další úpravy.

Od roku 2021 začal Ofcom vydávat komunitní digitální programové licence pro stanice tzv. malého rozsahu, kterých je dnes v celém Spojeném království asi 200. A licenční podmínky pro digitální stanice jsou mnohem jednodušší. V podstatě i náš vysílací zákon je v podmínkách pro udělování licencí k digitálnímu vysílání mnohem vstřícnější.

Ve srovnání s národními a lokálními multiplexy podléhají multiplexy malého rozsahu rozdílným legislativním požadavkům. Při tom k dosažení přiměřených standardů technické kvality podléhají rozhlasové multiplexy malého rozsahu i méně přísným požadavkům jako na příklad na nich Ofcom nereguluje zvukové charakteristiky služeb.

Digitální rádia malého rozsahu

V částech britského sektoru těchto komunitních rozhlasových stanic, které se nyní rozšiřují nad rámec počátečních zkoušek, poskytují pevné místo pro místní informační rozhlasové služby jako součást digitálního rozhlasového vysílání. O modelu digitálního rádia pomocí otevřené softwarové platformy mmbTools jsme psali v druhé polovině našeho článku již před dvěma lety

Kam směřuje digitální rádio? Bude on-line nebo on-demand?

Tento model, Opendigitalradia vytvořil set nástrojů připravených pro praktické využití. Umožňuje malým rozhlasovým stanicím přístup k pokrytí populace více než 500 000 lidí ve městech ve Velké Británii, za méně než 10 000 EUR ročně, V některých případech ještě méně, jak se ukazuje: S podporou tohoto modelu a dalších komerčních služeb v multiplexu platí některé komunitní stanice pouze nominální 1,- EUR. V článku uvedené Bristolské digitální rádio dnes pokrývá 530 000 obyvatel, s celkem 23 vysílacími komerčními komunitními stanicemi a investiční náklady na jedno vysílací místo podle žádosti o licenci měly dosáhnout 40 tis GBP.

Jiné rádio „malého rozsahu“ Coventry multiplex v bloku 9B zasáhne pokrytím 274 tis obyvatel výkonem 60 W  a kruhovým vyzařovacím diagramem  s vertikální polarizací. Jedná se o indoor příjem s minimální intenzitou pole 63 dBµV/m.

Místní vysílání u nás má dost času

Z uvedeného lze konstatovat, že místní/lokální digitální vysílání u nás nejenže nemá oporu ve stávajícím zákoně, pojem vysílání malého rozsahu by v našich podmínkách platil více pro regionální vysílání (nad 100 tisíc obyvatel) a jak vyplývá ze studentské diplomové práce zmíněné v našem článku z roku 2022 o realizaci DAB+ vysílače na bázi Open Digital Radio použitá jednotka softwarově definovaného rádia (SDR) LimeSDR-mini nesplňuje normativní požadavky z hlediska potlačení parazitních frekvencí mimo užitečné pásmo a produkuje velký počet parazitních harmonických na násobcích vysílacího kmitočtu. Na rozdíl od Spojeného království u nás neexistují definované podmínky pro zprovoznění DAB+ vysílačů pro dosažení přiměřených standardů technické kvality.

Teprve čas ukáže, jak se DAB+ na stávajících sítích rozvíjí, jak a kdo naplnil do čtyř let rozvojová kritéria pro regionální multiplexy a zda připravovaný zákon o RaTV vysílání nezmění definice pro rozsahy pokrytí.

Úvodní fotokoláž: Václav Udatný, vysílací antény na Pradědu